Crea sito

Italiano Gallurese (A-E)

Inserendo la parola da cercare in italiano o in Gallurese: sarai indirizzato al vocabolo e relativa traduzione (Per Questioni di spazio, il dizionario è diviso in tre parti).

Vocaboli dalla A alla E

ITALIANOGALLURESEGALLURESEGALLURESEGALLURESEGALLURESEGALLURESE
abacoàbacucontu
abadiaabbaziabadia
abateabbati
abatinoabbatinu
abbacare/1calculà
abbacare/2abbacàappasigàappasignàcalmàsussigà
abbacare/3stibbìvarià
abbacchiamentoabbacataabbattimentuavvilimentu
abbacchiare/1abbadalchjàabbatalchjàappalticàiscugnì
abbacchiare/2abbacchjassiannuggiassi (Cs)deprimì
abbacchiato/1abbadalchjatuabbatalchjatuappalticatuiscuntu
abbacchiato/2abbacchjatuabbattutuannuggiaddu (Cs)diprimutu
abbacchiaturaabbacchjaturaabbatalchjamentuappalticatura
abbacchioagnoni
abbacinamentoabbaddinadda (Cs)bac(c)inedda
abbacinareabbacinàbac(c)inà
abbacinatoabbacinatubac(c)inatu
abbadare/1attentuavvilguàmirà
abbadare/2banduliràcurriulàcurrulàuglizàurià
abbagliamentoabbagliamentuallampianataallucchittata
abbagliante/1/2abbaglianti
abbagliare/1abbaddinàabbagliàallampianàallucchittàabbacinàbac(c)inà
abbagliare/1/2acciculià
abbagliare/2cunfundìfaltà
abbagliatoabbaddinatuabbagliatuacciculiatuallampianatuallucchittatubac(c)inatu
abbaglio/1abbàddinuabbàgliuacciculiataimpannuallampianataallucchittata
abbaglio/2disacceltudisattinufalta
abbaiamentoattillóiucanizzaghjànnita
abbaiareabbagghjàghjannìirrilutàirrulità
abbaiataabbagghjataghjànnita
abbaiatoreabbagghjadoribucioni
abbainoòrriu
abbaioabbagghjucanizza
abbaioneabbagghjoniciarroniciavanagghjuurruladoribucioni
abballare/1abbaddunà
abballare/2pastucchjà
abballinareabbaddunà
abballottareagghjppàattuppicunassisbattulà
abbaluginareluccichintà
abbambagiarebambàcia
abbambinarestrasginà
abbandonamentoabbandonu
abbandonareabbandunàarrimàlacàrandumà (Lm)
abbandonatoabbandunatuarrimatulacatu
abbandonoabbandonu
abbarbagliareacciculiàallampianàallucchittà
abbarbarearraicàimbarrancinà
abbarbicamentoarraicamentuimbarrancinata
abbarbicarearraicàimbarrancinà
abbarbicatoarraicatuimbarrancinatu
abbarcareammuntunà
abbaruffamentobarrabeddabreatiffit(t)anu
abbaruffare/1intazzu (a)
abbaruffare/2accapizzassiriscià
abbaruffiobarrabedda
abbaruffio/1fraustuinfrausturimìsciutramùsgiulu
abbaruffio/2imbùliuparapiddabreatiffit(t)anu
abbassalinguaabbatticalingaprimilinga
abbassamentoabbacamentuabbacata
abbassare/1abbascià (Cs)abbasciaddu (Cs)abbassàaccuccaddu (Cs)falàabbacà
abbassare/2assugghjttàumilià
abbasso/1ignòsuttu
abbasso/2fora (a)
abbastanzaabbastantiabbastànziaabbedduassaibastanti
abbastareabbastà
abbatacchiarebattaddulà
abbattere/1abbattì
abbattere/2avvilìdeprimì
abbattimento/1abbattimentu
abbattuto/1abbattutu
abbattuto/2accansiatuaccansituavvilutubacchjatudiprimutu
abbatuffolareagghjummàagghjummiddulàappaddottulà
abbecedarioabbecedàriu
abbellimentoabbiddimentualàsgiuchinchinnu
abbellireabbiddìacchinchinnàaddingàaggraziàalasgiàalmusà
abbellitoabbiddutuacchinchinnatuaddingatuaggraziatualasgiatualmusatu
abbellitoreabbiddidorialasgiadori
abbellituraabbiddituraalasgiaturaabbiddimentu
abbeveraggioabbiaramentu
abbeverareabbàabbiarà
abbeverataabbiarata
abbeveratoioabbatogghjubiitogghjufuntanilipibbiolu (Cs)
abbiadareabbiadàalbià
abbicarefascagghjà
abbicaturafascagghju
abbiccìaffabettu
abbicìabbiccì
abbientecuprosuriccu
abbigliamentoabbigliamentucumpusturatràciu
abbigliareabbigliàaccunciàagghindàacchinchinnà
abbigliatoabbigliatuaccunciatuagghindatuacchinchinnatu
abbinamentoabbinamentuappagghjamentucatambiata
abbinareabbinàappagghjàcatambià
abbinataappagghjata
abbindolamentoghjrioluignìriuinciàffulu
abbindolare/1alliacciulà
abbindolare/1/2abbiddulà
abbindolare/2abbindulàghjriulàigniriàigniriulàimbuvutatuinghjummà
abbindolatoreabbidduladoriigniriadoriinciaffuloni
abbindolaturaabbiddulaturaigniriulaturainciaffulaturaignìriu
abbiosciarsicannuccà
abbisognareabbisugnà
abboccamento/1abbuccamentu
abboccameto/2abbóiu
abboccare/1abbuccà
abboccare/2abboià
abboccatobuccanti
abboccatoreabbuccadori
abbocconarebucconispìzzicu (a)
abboffarsiintalpà(ssi)
abboffataintalpata
abbombareabbambacàimbibìimpagnà
abbonacciareabbunacciàavviniàbunacciàsussigà
abbonamentoabbunamentu
abbonareabbunà
abbonatoabbunatu
abbondanteabbundantiabbundanziosuabbundosubundantifurriosusupratu
abbondantementeabbundantimentighjttatura (a)struvu (a)supratamentitramafila (a)trammafilu (a) (Cs)
abbondanzaabbundànziabulghinabulghizzàbundànziaghittadura (Cs)imbascata
abbondareabbundà
abbonimentoappasigaturaavvéniubonanzarisettusussegu
abbonireabbunacciàappasigà
abbordaggioabbuldagghju
abbordareabbuldà
abborracciamentochjappuzzu
abborracciarechjappinàchjappuzzà
abborracciatochjappinatuchjappuzzatu
abborracciatorechjappinuchjappuzzadorifraustoni
abborracciaturachjappinaturachjappuzzatura
abbottareabbulvuddàcupaintalpà(ssi)
abbottinareassacchiàpridagghjà
abbottonareabbuttinàabbuttunà
abbottonatoabbuttinatuabbuttunatu
abbottonaturaabbuttinaturaabbuttunatura
abbozzareabbuzzà
abbozzoabbozzu
abbozzolarsiabbuzzulassiaggrumà
abbracciaboscocaprifodducaprifóddulucaprufódduluvitiolu
abbracciaboscovitiola
abbracciamentoabbracciamentuabbràcciu
abbracciareabbraccià
abbracciatoabbracciatu
abbraccioabbràcciu
abbraciarebràsgiabrusta
abbrancare/1aggrugghjulàammandrà
abbrancare/2abbrancàaffarràaggaffà
abbreviamentoabbriviaturaaccultamentu
abbreviareabbriviàaccultàcilcinà
abbreviatoabbriviatuaccultatucilcinatu
abbreviaturaaccultaturaabbriviatura
abbreviazioneabbriviazioniaccultazioni
abbrezzareazzulzuddàinnulziddìulziddì
abbriccagnoloalgumìgnululiàcciulapicatastivùciu
abbriccarsiappicchiriddassi
abbrivareabbrià (Lm)abbrivà
abbrividirezuddoniulziddì
abbrivoabbrìviuabbrivu
abbronzamentoabbrunzamentu
abbronzare/1abbrunzaddu (Cs)assulià
abbronzare/1/2abbrunzà
abbronzato/1/2abbrunzatuassuliatucaricottu
abbronzaturaabbrunzatura
abbruciacchiamentoabbampataabbrusgiulaturaallampatausciatura
abbruciacchiareabbampàabbrusgiulàallampàuscià
abbruciarebrusgià
abbruciaticcioabbrujulatubrusgiatuusciatu
abbrumarefumaccià
abbrunamentoluttutintu
abbrunare/1luttutintu
abbrunirebrunu
abbruscareabbruscàabbampàabbrusgiulàallampàuscià
abbrustolimentoabbruscataabbrusgiulatacrisgiulatatustata
abbrustolirebrusgiulàcrisgiulàimbrisculà (Cs)tustàabbruscà
abbrustolitabrusgiulataabbruscataabbrusgiulatacrisgiulatatustata
abbrustolitoabbruscatuabbrusgiulatubrusgiulatucrisgiulatutustatu
abbrutimentoaristimentubalbaritaibistialitai
abbrutirearistissibalbarizà
abbrutitoabburrissituaristutubalbarizatu
abbuccinarecarramusa
abbuffarsiabbuffàticchjà(ssi)
abbuffataabbullaratapanzataticchjataticchjna
abbuffinomagnonipapponistalcagghjuvintroni
abbuiamentobugghjuraimbugghjamentuimbugghjataintrinu
abbuiareabbugghjàimbugghjàintrinà
abbuiatoabbugghjatuimbugghjatuintrinatu
abbuonareabbonàpaldunà
abbuonoabbonu
abburattamentoabburattataburattatasiazzata
abburattareabburattàburattàciarrìsiazzà
abburattataburattatasiazzata
abburattaturaburattaturasiazzatura
abbusoabbusu
abbuzzirsi/1abbumbàabbuzassi
abbuzzirsi/2anniulassi
abbuzzito/1abbumbatuabbuzatu
abbuzzito/2anniulatu
abdicaretronu
aberrantedisviantiscunvianti
aberraredisviàschilviuscunvià
aberrazionedisviuscunviuschilviu
abeteabbetu
abetinaabbetu
abiaticominnannu
abiettoindignuspriziatuviliabburrissitu
abiezioneabburrissimentubassesavilesa
abigeatariofuroni di bistiamulatru di bistiamu
abigeatofura di bistiamu
abileàbbiligaffuisgàsgiumansianusgàsciusgàsgiu
abilitàabbilitaigaffesa
abilitareabbilità
abilitatoabbilitatuappruatu
abilitazioneabbilitazioniapprouappruazioni
abilmenteabbilmenti
abissareimpalcussàsprufundà
abissoisprefundupalcussusprofundusprufundu
abitabilitàabitabilitai
abitacolotanedda
abitanteabitanti
abitareabitàstà
abitato/1abitatu
abitato/2pupulatuvidda
abitazioneallogghjucasa
abitinopungascapulàriusculpulari
abitoàbitumutàvistimentavistiri
abitualeabitualiusuali
abitualmenteusualmenti
abituareabituàaccustumàavvizzà
abituatoabituatuaccustumatuavvizzatu
abitudinarioaccustumatu
abitudineabitùdiniavvizzucustumanzadottu
abiturobarraccatanedda
abiurarinecu
abiurareabiuràrinicà
ablativoablativu
ablegatoimbasciadorimandatagghjumissu
abluzionelaaturasciuccatura
abnegazionerinùnziasacrifìziu
abolireabulì
abolitoabulitu
abolizioneabulizioni
abomasocàggiu
abominareabuminà
abominevoleinfamivalgugnosu
abominioabumìniudisdoruinfamitai
aborrimentoabburrimentuabburrissimentu
aborrireabburrì
aborritoabburritu
abortireaultìfragghjassiistrumàscunciàstrumàstrummassi (Cs)
abortitoaultitufragghjatuistrumatuscunciatustrumatu
abortoaultuaultugnufragghjuistrumignuistrumusconchju (Lm)
abraderescalabraddu (Cs)scugghjàscugghjulàspiciulà
abrasionescugghjaturascugghjulaturaspiciulatura
abrogareliminàabulì
abrogazionebucataabulizioni
abrostinesimpinaua arestazimpina
abrotanoalba piluzzaalgulentusantulinasanturina
absideàbsidi
abuliadisgana
abulicoammatricunatudisganatusdòrriusganatu
abusareabbusà
abusatoabbusatu
abusivamenteabbusivamenti
abusivoabbusivu
acacia falsaacàcciu arestu
acaciaacàcciufiori d’acàcciu
acagiùmòganu
acantocaldu imperiali
acaroghjalmuinziccairrìcinazicca (Lm)
accademiaaccadèmia
accademicoaccadèmicu
accadereaccadéaccadìsuccidì
accadimentocugnunturaeventufattu
accadutoaccadutusuccidutu
accaffareaffarràaggaffà
accagionareinculpà
accagliarebrucciulassicagghjà
accalappiacaniacchjappacani
accalappiamentoinfucatura
accalappiareaccalappiàinfocuinfucà
accalappiatoreinfucadori
accalcarecuzzàaggrumà
accaldarsiabburàaccalurà
accaldatoabburatuaccaluratuimburracciaddu (Cs)incalmanatu
accaloramentoaccaluramentuincalurimentu
accalorarsiaccalurìincalurissiaccalurà
accaloratoaccalurituincalurituaccaluratuimburracciaddu (Cs)
accampamentoaccampamentu
accampareaccampassiattindassi
accampatoaccampatuattindatu
accanalarecanali
accanareaccanagliàauccià
accanimentoaccanimentu
accanirsiaccanissi
accanitoaccaniddu (Cs)accanitu
accannatoiocanni di li liccicanni di lu tilagghjusùbbiu di l’ulditu
accannellarefà canneddi
accantoaccantuaccultuaffaccuappizzu
accantonamentoaccagnamentu
accantonareaccagnàpunì a un latu
accapacciarsicapu
accaparramentoaccaparramentucaparramentu
accaparrareaccaparràcaparrà
accaparratoaccaparratucaparratu
accaparratoreaccaparradoricaparradori
accapezzareimbrunchilàincrapistà
accapigliarsiaccapizzassiriscià
accappatoiovistàglia da bagnu
accappiareaccappiàacchjubbà
accapponamento/1trìminiulzizuddoni
accapponamento/2grastamentu
accapponareszuddì (Cs)
accapponare/2cappunàgrastà
accapponatoulzidditu
accapponato/1azzulzuddatuinulzidditu
accapponato/2cappunatugrastatu
accaprettareaccaprittàappidicàpidicàtrubbì
accarezzareaccarizzàcarignàcarizzà
accarezzatoaccarizzatucarignatucarizzatu
accarezzatorecarignadoricarizzadori
accarpionaremarinà (lu pèsciu)
accartocciamentoaccaltucciamentuaccurrunchjulamentu
accartocciareaccaltucciàaccurrunchjulàaggruc(c)ippìaggruc(c)iuppì
accartocciatoaccaltucciatuaccurrunchjulatuaggruc(c)ippituaggruc(c)iuppitu
accasamentocóiucuiugnu
accasareaccasàcuiuà
accasatoaccasatucuiuatu
accasciamentocannuccata
accasciarsiabbattìcannuccà
accasciatocannuccatu
accasermareaccaselmà
accastellareaccastiddà
accatarrarsiaccatarrassiarrumassiirrisfriassirisfriassi
accatarratoaccatarratuarrumatuincaddarriddu (Cs)irrisfriaturisfriatu
accatastamento/1accatastamentu
accatastamento/2accastiddamentufascagghju
accatastare/1accatastà
accatastare/2accastiddàfascagghjà
accatastato/1accatastatu
accatastato/2accastiddatuappilatufascagghjatu
accattabrighebriànciumettapparuscunzérriu
accattafienoimbaddadora
accattarecapiciàcapiciulà
accattivanteeccisadoriecciseriginiosugustìuli
accattivarsifaori
accattonaggiolimòsina
accattonedimandonidimmandonilimosinagghjulimusinagghju
accavalcarecaalcà
accavalcionibancicaroni (a)caaddacaroni (a)caaddicaroni (a)spirriotta (a la)
accavallamentoaccaaddata
accavallareaccaaddàaccabaddà
accavallatoaccaaddatu
accavezzareaccamàbrunchiliincapistràmurrali
accavigliareacchindulàacciulàimbulià
accecamentoaccecamentuincecamentu
accecareaccicàacciggà (Cs)incicàinciculiàincilà
accecatoaccicatuacciggaddu (Cs)incicatuinciculiatuincilatu
accedereintrà
accelerareaccelerà (Cs)accuittàapprissuìsvilgàabbrivà
acceleratoabbrivatuaccuittatuapprissuitusvilgatu
acceleratoreapprissuidori
accelerazioneaccuittataapprissuimentu
accendereaccendìallumàincindìinnugghjnìpicchjà
accendiglioabbruncubroccusticcuvitta
accendinoaccindinufucinu
accenditoioaccendicandeliaccendidoriallumadori
accennareaccinnàchinnìignittàinsunàmuntià (Cs)spriccà
accennoaccinnuattoccu (Cs)chìnnitacinnatainsunatamicca
accensioneabbruncuallumadori
accentareaccentuaccintà
accentoaccentu
accentramentoaccudimentu
accentrareaccudìaggalàaunì
accentratoreaccudidoriaggaladori
accentuarecalcàispriccarimalcàspriccàspricca
accerchiamentoruignoluruinta
accerchiareallulghiddàallulghiddulàinghjriàruignìignirià
accerchiatoigniriatuinghiriaddu (Cs)inghjriatuirruinturuignutu
accercinarecapitaleddufruntali
accertamentoacciltamentuassigurugnuavvilguamentu
accertareacciltàassiguràavvilguà
accertatoacciltatuassiguratuavvilguatu
accertatoreacciltatoriavvilguadori
accertellofalchittu
accesoaccesuallumatufuchizatuincesupicchjatu
accessibilepassà
accessoàitu
accessorio/1acchisolghjuannattaalàsgiu
accessorio/2agghjuntu
accestimentoannuatura
accestireannuà
accestitoannuatu
accettaocchj di piolapiola lucchesapiola minoripiuleddapulinastrala (Cs)
accettabileaccittàbbili
accettareaccittàazzittà
accettatasciammarata
accettatoaccittatuazzittatu
accettazioneaccittazioni
accettoaccettugradituvulutu
accezionesensusignafficcu
acchetareacchiittàappatturàchiettuavviniàcalmà
acchiappacaniacchjappacani
acchiappamoscheacchjappamuschiammazzamuschiattaccamuschi
acchiappanuvoliacchjappanéulicapu di béddulaisvaculatusonniadorispinnicatusvariatu
acchiappareacchjappà
acchiappatoacchjappatu
acchiocciolarsichjoccainchjoccà
acchitareacchità
acchitoacchituacciuffadda (Cs)
acciaàccia
acciabattareimbruddi-imbruddichjappuzzà
acciabattonechjappinufraustoni
acciaccareacciaccàciaccàimbucchjucchìimbugghjucchìinchjaccàinchjaccunà (Cs)
acciaccatoacciaccatuaddulumituciaccatuimbucchjucchituimbugghjucchituinchjaccatu
acciaccinarsiaffaccindassi
acciaccoacciaccaacciaccuciaccafrattainchjaccainchjaccatura
acciaccosoacciaccosuciaccosuinchjaccosusciagagnatu (Lm)
acciaiareacciagghjàinacciagghjà
acciainofarru d’affilàfarru d’arrutà
acciaioacciagghjuazzagghju (Cs)
acciaiosoacciagghjosu
acciambellareallutturàcózzuraincocciulàincucciulàpupponi
acciarinobattifoculucchettupeddi battifocupeddi fucinafucinu
acciarpamentoazzàffiuchjappuzzariachjappuzzu
acciarpareazzaffiàinchjappuzzà
acciarpatoreazzaffiadorichjappuzzadori
accidentalecasuali
accidentalmentecasu (pal)casualmentiinn’una inn’unu
accidentatoàrrituaspriu
accidenteaccidentiràiuutta
accidenti!negattia (Lm)
accidentiaccidenti
accidiaattédiumandruniaprìzzia
accidiosomandroniprizzosustrascinu
accigliamentoinchiciatainchiciaturaingrundita
accigliarsiinchigghiristassi (Cs)
accigliatoaggrundatuauffatuinchiciatuingrunditu
accileccarefalta
accincignaremalciauddìmanciulà
accingersiaccignissialintragassi (Cs)appruntà
accinghiareaccignàcignà
accintolareattrinzà
acciocchétali chi (a)
acciocchireaddrumminzì
acciottolareappitricàimpitrà
acciottolatoimpiddraddu (Cs)impitratu
acciottolatoreimpitradori
acciottoliosonu di stigliamu
accipigliareaddispittassiaggrundàsdignassi
accipigliarsigrundosu
acciucchireattuntunàintuntunà
acciuffareacciuffàaffruntàacchjappà
acciuffatoacciuffatuacchjappatu
acciugaacciuaanchjua (Lm)anciuaanciuga
acciughinacàmulatagnola
accivireacciìfrunì
acclamareacclamàappruàmani
acclamatoacclamatuappruatu
acclamatoreacclamadori
acclamazioneacclamazionicioccu di maniapprou
acclarareacclarà
acclimatareacclimatà
acclineprupensu
acclivedirruttumalu a alzà
accludereaccruì
acclusoaccruitu
accoccarebuffunàburrulàcugliunàtrampà
accoccolarsiaccucciassiaccucucciassiappuppassiappuppusunà
accoccolatoaccucciatuaccucucciatuappuppusatuappuppusunatu
accodareaccudassiaccudatuacculassiinfattu
accoglientecòmodu
accoglienzaaccasagghjuspantamattu
accogliereaccasagghjàaccuddìaccuglìaccittà
accoglimentoaccuddimentuaccittazioni
accolitodiscìpulufiligresu
accollareaccuddà
accollatoaccuddatu
accollaturaaccuddatura
accolloaggrau
accoltaaccuditachèrritadunataaccudimentu
accoltellamentoaccultiddamentuistuddunatastuddunata
accoltellareaccultiddàistuccagghjàistuccatàistuddunàstuddunà
accoltellatoaccultiddatuistuccagghjatuistuccatatuistuddunatustuccagghjatustuddunatu
accoltellatoreaccultiddadoriistuddunadoristuddunadori
accoltoaccasagghjatuaccolduaccittatu
accomandareincumandà
accomanditacunsignapuglitura
accomiataredispidì
accomodamento/1accònciuaccunciaturaagghjustatura
accomodamento/2àsgiucumuditai
accomodare/1accudumassiaccumudassiassintà
accomodato/1accumudatuassintatucòmodu
accomodato/2cunciatuaccunciatu
accompagnamentoaccumpagnu
accompagnareaccumpagnà
accompagnatoaccumpagnatu
accompagnatoreaccumpagnadori
accomunareaccumunàaggalà
acconcezzadecorugalaniaòldini
acconciamentegalanamenti
acconciareaccunsaltàavvinsiàcunciàaccuncià
acconciatestaacconciacapuacconciapili
acconciatoaccunsaltatuavvinsiatucunciatu
acconciatoreaccunciadori
acconciaturaaccunciatura
acconcioaccònciu
accondiscendentecundiscindenticunsenti
accondiscendenzacundiscindènziacunsensu
accondiscendereaccussintìcundiscindìcussintì
acconsentimentocunsonu
acconsentireaccussintìcussintì
accontentareaccuntintàcuntintà
accontentatoaccuntintatucuntintatu
accontoaccontu
accoppareammazzàbattìpalcussà
accoppiamentoaccuppiamentuaccuppiaturacatàmbiucupritapultera
accoppiareaccuppiàmuntàpariàpultàaccappiàappagghjà
accoppiataaccuppiatachjuppata
accoppiatoaccuppiatuappagghjatucatambiatupultatu
accoramentodolu
accorareaccurassi
accoratoaccuratu
accoratoiopugnalistillustuddu
accorciamentoaccultataaccultatura
accorciareincustà (Cs)ispittàaccultàcilcinà
accorciatoaccultatucilcinatu
accorciatoreaccultadoricilcinadori
accordare/1accuidàattinnàcunculdiassi
accordare/1/2acculdà
accordatoaffiatatu
accordato/1accuidatu
accordato/1/2acculdatu
accordatoreacculdadori
accordaturaacculdatura
accordellareattrucciàindurruciulàtulcìtulcinà
accordoagghjustucunfàffaraaccoldu
accorgersiabbizassi (Cs)addàavvidessisirià
accorgimentoavviltimentu
accorpatagràidaimprignatapregna
accorrereaccurrìaccudì
accorsoaccudituaccurritu
accortamenteavviltutamenti
accortezzaavviltènziaprontitùspiltesaspiltittù
accortinarefà li pidacci
accortoattilbutuavvistuazzariddu (Cs)speltuspiltittu
accosciarsiaccucculiassiaccusciassi
accosciatoaccucculiatuaccusciatu
accostamentoaccostuaccustaturaarrumbu
accostareaccustàappassiàarrumbàghignìpassiàsghignì
accostatoaccustatuarrumbatuincasciaddu (Cs)sghintu
accosto/1agghjettuaccantuaccultu
accostumareaccustumà
accotonareaccutunàavvizzà
accovacciarsiaccucciulassiaccuvacciassiaccucucciassi
accovacciatoaccucciulatuaccuvacciatuaccucucciatu
accozzagliaburrumbàgliafarràgghjnamarusegghiu
accozzareabburrumbà
accreditamentoaccrédituaccriditamentu
accreditareaccridità
accreditatoaccriditatu
accreditoaccréditu
accrescereaccriscìammannàavvantagghjàcriscì
accrescimentoaccriscimentucriscimentuavvantagghjatu
accrescitivoaccriscidoriaccriscitivu
accresciutoaccrisciutuammannatu
accresparefrisàincrispàingrispì
accubitoculcatogghjuculcatura
accucciarsiammamiddassiaccucciassi
accucciatoammamiddatuaccuccaddu (Cs)accucciatu
accudireaddrimpìattindìattrimpìcuntiviciàacciì
accularecudiàfurrià indaretu
accumulareacculumàammassàammuntunà
accumulatoacculumatuammassatuammultucchjatuammuntunatu
accumuloaccùlumuaggrumuammassumuntoni
accuratezzacuidatu
accuratocuidatosu
accusareaccusà
accusativoaccusativu
accusatoaccusatu
accusatoreaccusadori
acefalocapimuzzu
acerbamenteagramentiaspramenticrudamenti
acerbitàagresaagrittùasprioricrudesa
acerboagruasprucèbulu (Cs)crudognucrudurudu
aceroàciaru
acerrimoagràcciu
acervoaggrumumuntoni
acetabologhjoculana
acetilenecittilena
acetireacitinà
acetoacetuageddu (Cs)
acetolieravinagrega
acetoneacetoni
acetosaagrettacépulamiriagra
acetosella silvestrecibbuleddaciduledda
acetosellacibbuleddacibuleddacipuledda
acetosoacitinuacitosu
acherdomacchja di piru arestupirastrupireddu
achillea millefogliealgulenta aresta
achilleaalba piluzzaalgulentusantulina
acidareacitinìagrià
aciditàacididdai (Cs)agroriagruraacitinu
acido/1àcidu
acido/2ìschituvischiddu (Cs)vìschitu
aciduloagrittuagrizzu
acidumeagrura
acinopupioni
acmeàppizicùccuru
acnecaicioni
acornecorri (senza)
acquaea di frazuea lazzaea mineralieaeva (Cs)
acquaforteeafolti
acquaiolaatogghju
acquaioloabbaiolueàiu
acquamanilelaamanu
acquamieleabbamelaabbamelieameli
acquaragiatrimintina
acquareabbà
acquarellachischisgina
acquarioeàriulaccu pa li pesci
acquartieramentoallugghjamentu di li suldati
acquartierarsiallugghjà li suldati
acquasantaeasantaevasanta (Cs)
acquasantieraeasantera
acquaticoeosu
acquattarecuà
acquattatocuatu
acquaviteealdentievaldenti (Cs)filufarru
acquazzone (Lm)trubbea
acquazzoneabbìsciuaccruvagghju (Cs)dirrugghjudirrùgghjuluimpuddàricaìrrita
acquedottoaccuidottu
acqueoeosu
acquerellaeareddamuiddina
acquerello/1accuarellu
acquerello/2vinaredduvinittu
acquerugiolachischisginaeareddamuiddina
acquiescentedózzilimoddupaciosuremissivu
acquiescenzaassintimentudozzilitairemissivitaisugghjzionicunsensu
acquietareassussigàchiettàpasigàrichitàacchiittàbunaccià
acquietatoacchiittatuassussigatupàsidupàsigurichitatusussigatu
acquirentecumparadoricumpradori
acquisireappudarà
acquisitoappudaratu
acquisizioneappudaramentu
acquistareaccuistàcumparàcuprà
acquistatoaccuistatucumparatucupratu
acquistoaccuistucòmpara
acquitrinoanghinaeagghjuìsciapischinapogghju d’ea
acquitrinosovenosu
acquolinafà la saliasaliasaliedda
acquositàeositaiocchj d’ea
acquosopagnu d’ea
acrerastosuagràcciuagruaspru
acredinemalcoriagresaaspriori
acrimoniamalsanguuncamalcori
acrobataabbingadorighjucanti
acrobaziaabbingataghjocu arriscosu
acrocorocùccuru
acuireappunzià
aculeozuddu
acumeacutesaimpriccuispìciuspìciu
acuminareappunzià
acuminatoappunziatupuntutupunziutuspunziconu (Lm)
acusticaacùstica
acusticoacùsticu
acutamenteacutamenti
acutezzaacutesa
acutizzareaggraà
acutoacutupunziosupunziuddu (Cs)
adacquamentoabbatura
adacquatoabbatu
adagiareculcàpusàstindì
adagiatoculcatupusatustesu
adagio/1appianu
adagio/2adàsgiudìcciudittupruvegghju
adamantinoadamantinu
adattabileaddighenti
adattamentoadattamentucunfacimentu
adattare/1adattàcunfà
adattare/2cunfulmà
adattatoadattatu
adattoadattuaffattenticacentifattentigàliuaddighenti
addareaddàavvidessisirià
addebbiareaddibitàdibbià
addebitatoaddibitatu
addebitoaddébitu
addensamentoaddinsamentu
addensareaddinsà
addensatoaddinsatuciagatu
addentamentoaddintamentuaddinticamentu
addentareaddintàaddinticà
addentatoaddintatuaddinticatu
addentaturaaddintatura
addentellareaddintiddàincascià li bicchi
addentellato/1addintiddatu
addentellato/2denti di muru
addentrarepinitràspignissi indrentu
addentratopinitratu
addentrodentruindentruindrentu
addestramentoaddistramentuimparu
addestrareaddistràammaistràdumà
addestratoaddistratuammaistratudumatu
addestratoreaddistradoridumadori
addettoimpliatuintrigatu
addìdì (lu)
addiacciareghjacciàghjlàinghjlàinghjlachì
addiacciogelughjàcciughjelu
addietroaddaretu
addioadiosuadiu
addireaddighìdighì
addiritturaagghjummai
addirizzare/1addrizzà
addirizzare/2dirigghj’incaminà
additareinghjttàignittà
addivenirepalvinéaccadésuccidì
addizionareannattàassum(m)à
addizioneassomuannatta
addobbareaddrunnà (Cs)addubbàalasgià
addobbatoaddrunnaddu (Cs)addubbatualasgiatu
addobbofrunimentucumpustura
addocciarelancittàsgùbbia
addocilireammasidàdózzili
addogareduà
addogatoduatu
addogliare/1dulì
addogliare/2addulurìappinàsintì li peni
addolcimentoindulcimentu
addolcireaddulcìdulcificàindulcìindulcià (Cs)
addolcitoaddulcitudulcificatuindulcitu
addolorareassupprìattristàduloriaddulurìappinà
AddolorataAdduluritaNostra Signora di li sette dulori
addoloratoaddulurituappinatuassaccariatuassiccariatuassuppritu
addomebassaentri
addomesticamentodumaturadumeratrastamagghju
addomesticareimmasidàtrastamagghjàammasidà
addomesticatoammasidatudummaddu (Cs)masedutrastamagghjatu
addomesticatoreammasidadoridumadori
addoppiareadduppià
addormentamentodrummita
addormentaredrummì
addormentarsialluppià
addormentatodrummitudurmitu (Lm)
addossamentoaccullamentuappogghjuarrumbu
addossareaddussàaffagnàaffiagnà (Cs)appunìaccuddàarrumbà
addossatoaccullatuaddussatuaffagnatuappostufraiconiarrumbatu
addosso (Cs)indossu
addossoannantuinnantu
addottoadducitualligatuarricatumintuatu
addottorareaddutturàlaurià
addottoratoaddutturatulauriatu
addottrinamentoadduttrinamentuammaestramentu
addottrinareadduttrinàammaistrà
addottrinatoadduttrinatuammaistratu
addrizzamentoaddrizzamentuarrittata
addrizzarearrettà (Lm)arrittàaddrizzà
addrizzatoaddrizzatuarrettu
addurreadducì
adeguamentoaggalamentu
adeguatamenteaggalamenti
adeguatoaggalatu
adempiereadimprìaddrimpìattrimpì
adempimentoaddrimpimentuadimprimentuattrimpimentu
adempiutoaddrimpituadimprituattrimpitu
adempriviopascialisiminériuvitazzona
adeniaaricchjoniscrùffulastrunguddonitutturroni
adenomascrùffula
adeptosòzziudiscìpulufiligresu
aderenteincammaratu
aderenzaadirènziaappìcciuattaccuincammarata
aderireadirìadirutu
adescamentoallisingulisinga
adescareallisgiàappattàpiddà a allisingu
adescatoreallisgiadoriallisingadorilusingadori
adesioneappicciatura
adesivo/1pustìcciu
adesivo/2appiccicatìcciuappiccicosu
adessoabal’abàavàavaliparabàparabali
adiacenteaccultu (d’)laccananti
adiacenzaagghjettuchintòrriu
adibiredistinàdistinàimpliàimprià
adibitodistinatudistinatuimpriatuimpliatu
adimareabbassà
adinamiacagnàdisaniastracchitùsvalitù
adipegrassesagrassura
adipositàbuzaletricuramazzimannagrassesa
adiposograssulètricu
adiramentoaffuttabùsticairaunzaattédiu
adirarsiaffuttassiairassialtariassialzàarrabbiassiarrinicà
adiratoaffuttaddu (Cs)affuttatuairatualtariatuarrabbiaddu (Cs)arrabbiatu
adireandà pa legghjdinunzià
adirenteadirenti
àditointrataàitu
adocchiamentoalluppamentuaucchjataaucchjatura
adocchiarealluppàaucchjàaugghjàavvistà
adolescenteciuaneddupiccinnustiddoni
adolescenzapiccinnia
adombrarefà umbratulbàaucchjàaugghjàinchigghiristassi (Cs)
adombratoaucchjatuaugghjatuinchigghiristaddu (Cs)stizzuddu (Cs)tulbatucuatu
adoneciòanu elmosu
adonideadoni
adontarsiammusciassirisintìaddispittassisdignassi
adoperareagghjustàimpignàoccupàusàaffaccindassi
adoperatoaffaccindatuagghjustatuimpignatuoccupatuusatu
adorabileamurosugustìuli
adorareadurà
adoratoaduratu
adoratoreaduradori
adorazioneadoru
adorezzareinfriscàfà umbra
adornamentoaddrunnadda (Cs)adrunnamentuadulnamentu
adornareadrunnàadulnàimpinnacchjàimprifagliàaddrunnà (Cs)appuppusunà
adornatoadrunnatuadulnatuaddrunnaddu (Cs)incialdinatu
adornoadrunnatuadulnatu
adottanteaduttantibabbu d’ànima
adottareaduttà
adottatoaduttatu
adottivoaduttivufiddolu d’ànima
adozioneaduzioni
aduggiamentounca
aduggiareinfruscàpunì uncasiccacinàupprimì
adulareallisingàlicchì (Cs)allisgià
adulatoallisgiatuallisingatulisingatu
adulatorelisingadoriallisgiadoriallisingadori
adulazionecaramìgliuluallisingulisinga
adulterarealtaràaltifizià
adulterazionealtìriumìscia
adulterioaffantatuinfidaltaiinfidelitai
adulterofantumeccu
adultoadultumagghjorimannu
adunanzariunioniaccudita
adunare/1punì apparu (a paru)aunì
adunatadunata
adunato/1aunitupostu apparu
adunato/2accuditu
aduncaremugghjà a uncinu
aduncogànciu (a un)uncinatu
adunghiarepunì l’ugni
adunqueduncaeddunca
adusarepunì l’avvizzu
adusatoavvizzatu
adustofruscusiccatuabbruscatubrusgiatu
aedocantori gregu (regu)
aerarearià
aeratoariatuariosu
aereària
aereo/1leiliceri
aeronauticaaviazioni
aeroplanoaeroplanuapparecchju
aeroportoareopoltu
aerostatopalloni
afacaldanacaldu néulu
afacabisubaupapanzolupisubau
afarsicalbunàcalbunizàabbulvuddà
afasiamancànzia di bocipaldimentu di boci
afatoabbulvuddatucalbunatucalbunizatu
affabileaffàbbilibon faeddu (di)carignosumudosuspàlticu
affabilitàaffabbilitaibeddu trattubon miletucarignu
affabilmentecarignosamenti
affaccendamentofaugnuirrimìsciuoccupazioniulminu
affaccendarsiattraffanàattruppuglià (Cs)infaugnassiirrimisciassi
affaccendatoaffaccindaddu (Cs)attruppugliaddu (Cs)infaugnatuirrimisciatuaffaccindatu
affacchinarsiarramattassicarriagghju
affacciarsiacchjarassiaffaccassi
affacciatoacchjaraddu (Cs)acchjaratuaffaccatu
affagottareimbulicàimbulià
affaldellareschilivrinàsfradappàstracciulà
affalsareaffalzàfalzà
affamarefami
affamatofamicosufamitufammiddu (Cs)fammigosu (Cs)
affangarsizaccaddà
affangassiinfangà
affannare/1affannàansimàfodditàsgalinà
affannare/2disvilàirragnacàpiliàuglirà
affannato/1affannaddu (Cs)affannatuansimosufòddita (a)sgalinatu
affannato/2disvilatuirragnacatupiliatuugliratu
affanno/1affannualenu cultuànsimabàsara (Cs)fòddita
affanno/2abbulottuaffàsciuantuadisvelupatànsciu (Lm)pilea
affannosamentealenu (a un)fòddita (a)
affannosoaffannosuansimosu
affantocciarebuattoni
affardellareammuratinàbuliìgghju (a)misciamuredda (a)
affardellatoammuratinatuaccastiddatuammuntunatu
affareaffarifaccenda
affaristacugneddumanigghjonimittuledduspilciuladori
affasciarefà a calcheddifà a mannugghj
affascinamentoaccisuecciseriaeccisugrangèaucchjatura
affascinanteeccisadoriecciseri
affascinare/1accisàeccisà
affascinatoaccisatueccisatu
affastellamentoaccastiddamentu
affastellare/1fà a calcheddi
affastellare/2impappulàammuratinà
affastellatoimpappulatuammuratinatu
affatatoammaiatufatatueccisatu
affaticarestraccà
affaticatosfattustraccatustraccu
affattoavverudieruinnònudda (pal)tuttu (di lu)
affatturamentoammaiamentumaiagliaduria
affatturareaffatturàammaià
affatturatoaffatturatuammaiatu
affatturatoreammaiadoriliadorimaiàgliu
affavatoaffaatucacasucchjucacasugghjuchisginedducudiolu
afféfidi (in)
affebbratoaccalinturatufribbosuinfribbacciatu
afferenteattinenti
affermare/1affilmà
affermare/2impunì
affermativoaffilmativu
affermatoaffilmatu
affermazioneaffilmazioni
afferrareaggantàaggranfà (Cs)agguantàprindìpunì li gangulitti
afferratoaffarratuaggaffatuaggantatuaggranfaddu (Cs)agguantatuprindutu
afferulareattuscàférrula
affettare/1affittàfà a fitti
affettare/2dà a vidèmustrà
affettato/1affittatu
affettato/2liccatumingulosu
affettazioneliccatura
affettivamenteamurosamenti
affettivoaffittivu
affetto/1affettucarignu
affetto/2malatu di
affettuosamentecarignosamenti
affettuosoamurosucarignosu
affezionamentoaffizioni
affezionareaffiziunassi
affezionatoaffiziunatu
affezione/1affizioni
affezione/2malattiamalimolbu
affiancamentoaccostuaccustatura
affiancatoaccustagliatuaffiancatuaccustatu
affiancatoreaccustadoriaccustagliadori
affiatamentocunculdànzia
affiatarsicunculdàaffiatatu
affibbiare/1affibbià
affibbiare/2scavanata
affibbiatoaffibbiatu
affidabilefidatu
affidabilitàfidugarantia
affidamentoaffidamentuincumandìziaincumanduintrigaintrigu
affidareaddocàaffidàintrigàincumandà
affidatoaffidatuincumandatuintrigatu
affienareaffenà
affievolimentoabblandu
affievolireabblandàaccalaccià (Cs)afficià
affievolitoabblandatuaccalacciaddu (Cs)afficiatu
affiggereaffigghj’
affilare/1affilàallimàarrutà
affilare/2punì in fila
affilatoaffilatuallimatuarrotatu
affilaturaarrotatura
affiliareaggrigà
affiliatoaggrigatu
affiliazioneaggrigazioni
affinaggioaffinamentuaffinicaturamiddoramentu
affinare/1affinàaffinicà
affinare/2midduràpalfiziunà
affinchéattalachìtali chi (a)
affine/1cunfolmu
affine/2cugnuntuparenti
affiochimentoafficiamentuarrughituradebbilesaabblandu
affiochire/1indebbulìabblandàafficià
affiochire/2arruchìarrughìpaldì la boci
affioramentovinuta a pìciu
affiorareviné a pìciu
affissamentefissufissu
affissare/1figghjulà fissufissàfissà
affissioneappiccicaturaattaccatura
affisso/1appiccicatuattaccatu
affisso/1/2affissu
affisso/2avvisuinfolmuzittu
affittacamereaffittacàmmariallogghjadori
affittanzaaffittuarrendu
affittareaffittà
affittatoaffittatu
affittireabbuddàimmacchjàinfittì
affittoarrindamentuaffittuarrendu
affittuarioaffittèvulufittèvulufittèvulufittianufittianu
afflatoaldorialenuestrufiatu
affliggereafflicìaffligghj’affrigghj’amalgàattristà
afflittoaffligghjtuafflittuaffrigghjtuamalgatuattristatuappinatu
afflizioneaddoluafflizionilastimitaitrìbbuludolu
afflosciamentoammuddicamentu
afflosciareafflusciàammuddicà
afflosciatoafflusciatuammuddicatu
affluenteaffluenti
affluenzascurrimentu
affluirescurrì
affluitoscurriddu (Cs)scurritu
afflussoavviaturascurrimentu
affocareaccindìarrujàirrujì
affogamentoaffuamentu
affogareaffuàaffugà (Cs)annicàsturzà (Lm)
affogatoaffuatuannicatusturzatu (Lm)
affollamentoattruppamenturiessu mundu (riessumundu)trumatrupparimìsciu
affollareattruppà
affollatoaggrumatuattruppatu
affondamentoaffundamentu
affondareaffundà
affondatoaffundatu
afforcamentoaffulcamentuimpiccu
afforcareaffulcàimpiccà
afforcatoaffulcatuimpiccatu
afforcatoreaffulcadoribuccinuimpiccadori
affortirerinfulzà
afforzarefultivicàfrunì
affossamentoaffossamentuinfussaturascausfossamentuabbacamentu
affossareaffussàinfussàscaàsfussà
affossatoabbacatuaffussatuinfussatuscaatusfussatu
affossatoreaffossadoriinfussadoriscaadorisfossadori
affralareindebbulì
affrancamentoaffrancamentulibbarazionisfrancamentu
affrancareaffrancàfrancàfrancubullu
affrancarsisfrancà
affrancassilibbarà
affrancato/1affrancatufrancatu
affrancato/2libbaratusfrancatu
affrancaturaappicciatura
affrantostruitu
affrascareaffrascàaffrascuglià
affratellamentounioni
affratellarefrateddu
affrescareaffriscàpintà
affrescoaffriscumuralipintura
affrettareapprissuràcuittàdassi capuimprissàimprissichinàirriminassi
affrettatamentelestru (a)pressa (in)imbruddi-imbruddi
affrettatoapprissuratuimprissaddu (Cs)imprissatuimprissichinatuinfuatusgaciatu
affrittellarefrisgiola
affrontareaccaràfà frontipiddà di pettuaffruntà
affrontatoaccaratuaffruntatu
affrontoaffrontuistridumaltratturumbiccustraustridu
affumareanniichiddàfumu
affumicamentoaffumicata
affumicareaffumicàaffummiggà (Cs)
affumicatoaffumicatuaffummiggaddu (Cs)
affunareaccannaàcannauinfunàinsogà
affusolarepalfilàaffinicà
affusolatoaffinicatupalfilatu
affustocàrrulu cu’ lu cannoni
afideghjulguddonipidocchju di li pianti
afonoboci (chena)
aforismadittamuignittusintènziadittu
afosoburosu (Cs)pagnuupprimenticaldu néulu
africanoafricanu
afrodisiacoinzinnì
afroreodori malupuzzinatuvu
afta epizooticazoppumu
aftaruspiuscia
agaricocuccarummeddu
agataàgata
agaveàgavifèrrula madama (Lm)
agendalibbrettu pa li noti
agenteagentiguàldiarapprisintanti
agenziaaginzia
agevolareagghjutàfaurì
agevolatoagghjutatufauritu
agevolazioneagghjutufaori
agevolecòmudu
aggallareturrà a pìciu d’ea
agganciamentoagganciamentu
agganciareaggancià
agganciatoagganciatu
aggancioaànciuaggànciu
aggattonareappustàimpustà(ssi)punì lu piottu
aggavignarepunì li gangulitti
aggeggioalgumignu (-i)mataffìziumateffìziuchinchinnu
aggettarespuglì
aggettivoaggettivu
aggettospulgènzia
agghermigliareaggranfiàabbrancà
aggheronarefà a faldi
agghiaccianteorrorosutarrurosu
agghiacciareignilàinghjlàinghjlachì
agghiaiareghiajnapitrichina
agghiandareghjanda
agghindarechinchinnàaddingàagghindà
agghindatochinchinnatuaddingatuagghindatu
aggiaccareattarrà
aggiocumpensupòglia
aggiogamentoaccorraturaghjambidamentughjugnituraghjunghjtogghju
aggiogareaccurràagghjualà (Cs)chjubbàghjugnìghjunghj’ghjuntà
aggiogatoaccorratuagghjualaddu (Cs)chjubbatughjuntu
aggiornamento/1turrata
aggiornamento/2noainfolmu
aggiornare/1rimandàtrasindì
aggiornare/2infulmà
aggiornato/1rimandatutrasindutu
aggiornato/2infulmatu
aggiotaggiomalcanzia
aggiramento/1ruignoniruignoluruinta
aggirare/1ruignì
aggiratoruintuigniriatu
aggiratoreimbusteriimbuvunadoripamperiigniriadori
aggiudicareagghjudicàassignà
aggiudicatarioagghjudicatàriuassignatàriu
aggiudicatoagghjudicatuassignatu
aggiudicazioneagghjudicazioniassignazioniassignu
aggiungereagghjugnìannattà
aggiuntaagghjuntaannattatura
aggiuntareagghjuntà
aggiuntivoagghjuntu
aggiuntoannattu
aggiunturaagghjuntura
aggiustaggioagghjustaturaagghjustu
aggiustarearrangiàavvissiàagghjustà
aggiustatoarrangiatuavvissiatuirramangatuagghjustatu
aggiustatoreagghjustadoriaccunciadori
agglomeratoaggrumatu
agglutinareappicciàincullàingumà
aggobbiregobbosu
aggomitolareagghjummiddàignumiddàignumiddulàignummàinghjummiddàagghjummà
aggomitolatoagghjummatuagghjummiddatuagghjummiddulatuignumiddatuignumiddulatuignummatu
aggottaresguttà
aggradareaggradà
aggraffarearrappiàgaffarappià
aggranchiareaggrancàaggranchjàaggranchjulàaggranchjulìaggrunchjàaggrunchjulà
aggranchitoaggrancaddu (Cs)aggrancatuaggranchjatuaggranchjulatuaggranchjulitucancaratu
aggrandirealabàinnariàammannà
aggranfiarearrappiàrappià
aggrappareaggrampàaggranfà (Cs)attaccà
aggrappatoaggrampatuaggranfaddu (Cs)
aggrappolamentoabbrutonamentuimbrutonamentu
aggrappolareabbrutunàbrutonibrutunàimbrutunà
aggrappolatoabbrutunatubrutunatuimbrutunatu
aggravamentoaggraamentuaggrau
aggravanteaggraanti
aggravareaggravàaggriàaggraà
aggravatoaggraatuaggravatuaggriatu
aggraziareaggrazià
aggraziatodunosuaggraziatu
aggredireaggridìarriàauddìghjumpìingarriàirraldà
aggreditoaggridituaudditughjumpituingarriatuirraldaturaldatu
aggregareaggruppàaggrigà
aggregatoaggruppatuassum(m)atuaggrigatu
aggregazioneassomu
aggreggiareammasunàaggrugghjulàammandrà
aggressioneaggrissioniingàrriu
aggressivobriadorighjumpidoriincriccatubriànciu
aggressoreaggrissoriassalidori
aggricciarsiassuccunàintittaricà
aggrinzareingrispì
aggrinzatoingrisputu
aggrommareraddu
aggropparegula
aggrottamentomalacarainchiciatura
aggrottareinchicià
aggrottatoinchiciatu
aggrovigliamentoimbuliaturaingraugliaturaingraùgliuimbùliu
aggrovigliareaggrummuzzulàammurruzzulàingrauglià
aggrovigliatoaggrummuzzulatuammurruzzulatuimbuliatuimpilchjatuingraugliaddu (Cs)ingraugliatu
aggrumareagghjppàattuppicunassi
aggrumatoagghjppatuattuppicunatu
aggrumolarecuricioni
aggruppamentoattruppamentu
aggruppareaggruppàattruppà
agguantareaggantàagguantà
agguatareappiattàcuàimmacchjàimpustà(ssi)
agguatoaima-aimapiottutrampa alchimia
agguerrireincriccàrinfulzà
agguerritoincriccatu
agguindolare/1chindulàghindulà
aghettoculdunittuculdonittutrunneuliàcciula
agiatamentericcamenti
agiatezzaricchesaàsgiucumuditai
agiatocòmuducuprosuriccu
agibileagìbbili
agibilitàagibbilitai
agileàgilidisgaciatusgaciatu
agilitàagilitai
agiodilàsgiusenda
agireaggì
agitare/1abbuluttàscutrizzà
agitare/2agitassiattruppigliàtulbà
agitatoabbuluttatuagitatuattruppigliatuinfruddiulatuinfruddulatuscutrizzatu
agitatoreabbuluttadoricapicalduimpunzunadoriinzingadoriponapparu (pon’apparu)
agitazioneagitazioniattruppègliudissuppudissuppufranéticuilghjru
aglili (a)
agliataaciata
aglio angolareàpparasàmbula
aglio da serpeàciu arestu
aglio selv.àciu arestu
aglioacittuàciuàgliu (Cs)capu d’àciucurona d’àciuresta d’àciu
agnatoparenti màsciu
agnazionepareta da palti di babbu
agnelloagnoni pascaioluagnunedduagnuninaagnuninualachignalachigna
agnellonesaccàiu
agninapeddi d’agnoni
agnocastopìparu saldusambucu di riusambucu pìparu
agnolottipulicionipulilgioni
agnosticoindiffarenti
Agnusdeicera binidittaziru pascali
agoacu di strammazzaacuaùggia (Cs)culu di l’acuguccellu (Lm)
agognareabbramìbramà
agognatoabbramitubramatu
agonedisfìziadisputtamarraniaproa
agoniaagunia
agonizzanteaguniosuagunizanti
agonizzareesse in agunia
agopunturaacupugnitura
agoraioachera
AgostinoAustinuZineddu
agostoagustu (Lm)aostu (Cs)austu
agramenteagramenti
agrarioagràriu
agrestaua aresta
agrestearestu
agrestinoagrestascalugghjascapàcciula
agrettoagrognuagrittuagrizzu
agrezzaagrioriagrittùagrori
agricoltoreagricultorimassàiutarrazzanu
agricolturaagricultura
agrifoglioagrifodduagrifòdduluagrivóddulucalacutucaracutuculostru
agrimensoremididori di campi
agrimoniaalba mela
agro/1campagnasaltu
agro/2rasposu
agrodolceagrudulcifigarettu (a)
agronomoagrònomu
agrostidealba leppurina
agrumegruma
agrumetofruttali
agucchiafarrittu di calzitti
agucchiarecusgiugnulà
agugliaacu di mariagugghja
agugliata (Lm)àccia
agugliatacurataguliata
agugliottocàncarufemminelli (Lm)
agutolispina di Cristuspina santa
aguzzamentoappuntatura
aguzzareappuntàallimà
aguzzatoappuntatuallimatuappunziatu
aguzzinoaguzzinutulturadoribuccinu
aguzzopuntutupunziutu
ahiàhia
ahimècòlciu a meuhai
aili (a)
aiaagliolaalghjolaàrghja (Lm)assidàmesi d’agliolastirrì l’agliola
ailantoàlburi di lu paradisu
aiomastru educadori
airefruppafuapiddà lu pinnentispinta
aironeaironibalureabaruleaghjura
aitaagghjutu
aitantepuderosuvigurosu
aiuolaagliuleddaarghjola (Lm)pastera
aiutanteagghjutantiattindidori
aiutareagghjutà
aiutoadiutóriuagghjutóriuaiutuampari
aizzamentoaccanagliaturaaizzamentuaucciaturaimpunzunatura
aizzareaizzàappristuìattiliniàimpunzunàintizzàaccanaglià
aizzatoaccanagliatuaizzatuaucciatuimbuvunaddu (Cs)impunzunatuintizzatu
aizzatoreaccanagliadoriaizzadoriaucciadoriintizzadoriimpunzunadori
allu (a)
alabardaazzenalància antica
alabardierelanc(i)eri
alabastroalabastru
alacrefaccindosuuparosu
alacritàcuidatuprontitù
alagnapèsciu ragnutràcina
alamaroalamarumustrinapumasoni
alambiccarelimbiccà
alambiccolimbiccu
alaribrandali (Lm)caaddettifarri di ciminea
alaternolaru arestulitarrìccialitarrusàsima
alatoalatu
albaalboriarrigachintalifaccammanufatta di dìispicciata (di la dì)
albagiaaltàriapaddaràcana
albagioalbàciufresiulbaci
albagiosoimbuffatumanniosupaddosuputriosu
albanellaaltori biancu
albarofustialbu
albatrabaca d’alidonibaga-baga
albatroalidonialionighilisonigrumalioni
albeggiareammanissìammatinàispicciàschjarià (Cs)
alberarealburà
alberatoalburatu
alberaturaalburatura
alberesepetra calcinapetra di màlmaru
albergareallugghjàispunì
albergatoreallugghjadoriispunidorilucanderiusteri
albergoallogghju
albero della canforacànfura
albero della chinachina
albero della mortetassu
albero di Giudafiori di presca
alberoàlburiàlburu
AlbertoAlbertu
albicoccabarraccoccabarracoccabarracoccu
albicoccobaracoccu (Lm)
albinoalbu
albiolaccheddulaccuna
albo/1/2albu
alborebianchesaalbori
alborottarescunciminnàabbuluttàattruppiglià
albuginebiancu di l’occhj
albumebiancu di l’ou
albumechjara di l’ou
alburnocogghja
alcaldesìndicu
alcecelvu nòrdicu
alchechengialchechéngiu
alchimiaimbùlicutramoitrassa
alcolicoalcòlicu
alcolistaalcolizatu
alcolizzarealcolizà
alcolizzatoalcolizatu
alcoolspìritu
alcovacàmbara (cu’ li papiddoni)càmmara
alcunchécalchi cosa (calchicosa)nisciuna cosanudda
alcunoalgununisciunu
aldilàalta ‘italocu di la ‘iritai
aleaaccuncataarriscuattriimentuazalduriscuabbingata
aleaticoaleàticualiàtticu
aleatorioarriscosuriscosu
aleggiarealigghjà
alenarealinà
alenare/1foddità
alessifarmacoantiilenucontrailenutiriaca
alettaaccheddafaldaspulgènzia
alfa/1zinnia
alfa/2cuménciuincuménciuprincìpiu
alfa/3alfa
alfabeticoaffabétticu
alfabetieretauledda di scola
alfabetizzareimparà
alfabetoalfabettuaffabettu
alfierebanderàiubandireri
alfinealaffiniultimera (a-a l’)
alga (Lm)curaddina
algaalga di mariàlica (Lm)àliga (Lm)lìppicu (Lm)padda mazzapaddola
algariamannarianòriapompa
algebraàlgebra
algebricoalgébricu
algenteghjlatuinghjlachitu
algiadulori
algidofrittu
algoretittiagelughjelu
alianteapparècchiu chenza mutori
aliaresbulazzàaligghjà
alibispricazionistivùciu
aliceanciua
alidiresiccàinfruscàsiccacinà
alidorearidesaarritesasiccariasiccura
alienare/1cidìvindì
alienare/2immacchìscasciàscattulà
alienato/1cidutuvindutu
alienato/2immaccutuscasciatuvultatu
alienazione/1làssitasprèsciavèndua
alienazione/2macchinuscàsciuvultata di cialbeddu
alienoangenustragnu
alighieroànciugaffa
alimentare/1alimintà
alimentare/2alimintari
alimentazionealimentazioni
alimentoalimentuarriccatturiccatturoba di magnàroba di magnà
alimoèramumucchju biancu
alimoniaalimenti
aliosso/1manzunga
aliottocappa di zimarra
aliquotapalti
alissoalissu
alitarealitàulitàalinà
alitoàlituànsciubùffiu (Cs)sisiasisiaùlita mala
all’ertainzinnuddu (Cs)
allala (a)
allacciamentoacchjubbamentuallacciulamentuappìcciu
allacciareabbracàallacciàallacciulàattrincià (Cs)acchjubbàalliacciulà
allacciatoabbracatuacchjubbatuallacciatuallacciulatuprindutu
allacciaturaacchjubbaturaallacciulaturacunfilmu
allagamentoabbìsciu
allagareabbisciàallagà
allagatoabbisciatuallagatu
allampanareallampanàinniccì
allampanatoallampanatuinnicciutustrìgghjli
allappanteraspìcciurasposu
allappareallappàlià li dentiraspà li denti
allardarelaldàspriuttà
allargamentoallalgamentuslalgamentuslalgamentu
allargareallalgàallargà (Cs)slalgàslalgà
allargatoallalgatuslalgatuslalgatu
allargaturaallalgataallalgaturaslalgataslalgataslalgaturaslalgatura
allarmanteallalmanti
allarmareallalmà
allarmatoallalmatu
allarmeallalmi
allarmiallalmi
allatoaffiancuallatucustàgliu (a)
allattaleprealdu minzonilattosa
allattamentoallattamentu
allattareallattàdà a sugghjtiné a titta
allattatriceallattadoramamma di lattitatàia
alleanzaallianzaliga
alleareallià
alleatoalliatu
allegare/1alligàaccruìadducì
allegatoalligatu
allegazionealligatura
alleggerimentoalléviualliciricamentualliciricataallicirimentuallìviu
alleggerireallicichiràalliciràallicirìalliciricàalliviàlicichirà
alleggeritoalliciricatualliciritualliviatulicichiratuliciricatuscuntu
allegoriabàlziganuspuuspu
allegramentealligramenti
allegrarealligrà
allegriaalligria
allegroallegramantiallegroniallegrualligrognusfarracabaddu
alleluia/1allelui
allenamentoallenamentu
allenareallinàstirassi
allenatoreallenadori
allentamentoallinamentuallinata
allentareallinà
allentatoallinatu
allergiaallirgia
allergicoallèrgicu
allertaàppizi (all’)attinziunetiavvaldìgghjati
allertareattinziunàavvaldàvaldià
allestimentoimpruntamentuparatu
allestireallistìimpruntàparàappruntà
allestitoappruntatuimpruntatuparatu
allestitoreimpruntadori
alletamarelitaminà
allettamentoalliccu (Lm)allisingainzingu
allettanteattrattivu
allettareinzingàallisingà
allevamentoalleu
allevarepisàallià
allevatopisatualliatuammannatu
allevatorealleadori
alleviamentoalléviu
alleviareallivià
alleviatorealliviadori
allezzarefiacàpuzzàpuzzina
allibimentoallibbimentuallòbbiuattrallaratacialbiddanaspantu
allibireabbauccàallibbìallolliàattrallaràspantà
allibitoabbauccatuallibbutuallolliatuattrallaratuspantatuspapuriatu
allibrareannutàrigistràsignà a libbrettu
allicciare/1illiccià
allicciare/2arrotà
allicciatoillicciatu
allicciaturaillicciatura
allietamentoalligramentu
allietarealligrà
allietatoalligratu
allievodischentiisculanusculanu
alligatorealligadoricoccodrillu
allignamentoarraicaturaatticchimentuarraicamentu
allignareatticchì
allignatoatticcutuarraicatu
allindareallindassiannittàlimpiàpulìadulnà
allineamentoalliniamentuallirinamentu
allinearealliniàallirinàammirinàapparinà
allineatoalliniatuallirinatuammirinatu
allingrossoingrossu (a l’)
allisciamentoallisgiamentuallisgiatura
allisciatoallisgiatu
allitterazioneghjocu di paràuli
allividirediintà biaittu
allolu (a)
allobrogofuristeristragnu
alloccobabalazzu (Lm)
allocco/1àia salterialoccu (Cs)stria
allochitoabbiralatuintumbituspupurituabbauccatuattrallaratu
allocuzionediscussufaiddatarasgiunamenturasgiunata
allododacedda branizzacedda cuccatìcciacuccatìcciacuccatizzatattarùcciazizìgia
allodolaaccuccatizzacalandrapiattacchjolatattarulia
alloggiamentoallogghjamentu
alloggiareappusintàspunìabitàallugghjàispunìstà
alloggiatoallugghjatuappusintatuispostu
allontanamentodispiditaiscapizzamentuscàcciaallalgamentu
allontanareapprettassiausentàbanda (dassi)scapizzàtrimpàallalgà
allontanatoausentatudispidutuscapizzatuallalgatuscurritu
alloppiarealluppià
alloppiatoalluppiatu
alloraattiraettandutandu
allorchécandu
allorolarulàuruolari (Cs)
allorquandomentrecchìmentricandu
allucchettareinsulfarà
allucediticoniditu mannu (grossu) di li pedi
alluciarefigghjulà
allucignolarestuppignà
allucinanteabbaglianti
allucinareabbaglià
allucinatoabbagliatu
allucinazionedillìriusciruvàriuabbàgliu
alluderealludìbalzigà
allumarepetra lùmina
allumepetra lùmina
alluminioallumìniu
allungamentoallongamentu
allungareallungàsvilgà (lu passu)
allungatoallungatuabbatu
allupareallimìluppu
allupatoallimitufamitu
allusioneallusionibàlzigaispriccauspu
alluvionaredirrugghjulàabbiscià
alluvionatodirrugghjatudirrugghjulatuabbisciatu
alluvionedirrugghjudirrùgghjulu
almanaccarefà inventimulinàstibbìvarià
almanaccochjaraballu (Cs)ciarabalduciaraballuciaravallu
almenoalumancumancu (a lu)
alnoalnualzu
àloesebada
alopeciaspilituraspilucchjatura
alopecurocoda di maccioni
alosaarenga
alpemontimuntagna
alpestremontagnosu
alpinoalpinu
alquantoaìciutanti
altalenabancicaiolabancicareddabanzicaiolabanzicannellabanzicareddacinciariolu
altalenantebaddarianubancicanti
altalenareazicàbancicàbanzicàmancicàsaicà
altamentealtamenti
altanatarrazzuterrazzu
altarealtarialtàriu
alteafiori di Spagnafiori di Spagnamalvarosamalvùccia arestapalmaccioni
alterabilealtaràbbili
alterarealtiriàairassialtaràaltifizià
alteratoaltaratualtifiziatuairatuattidiatu
alterazionealtarazionialtifìziu
altercareapparaulà(ssi)briàchistiunàesse a breaparaulà
altercochistionicuntierrainghèrriuraugnurìsciapicata
alterezzasupèlviavèttia
alterigiafrappapùtriualtàriapaddasupèlvia
alternanzacàmbiumutamutanza
alternarecambiàfà a iscantumutà
alternativaiscióaru
alternativamenteiscantu (a)muta-muta (a)volta-‘olta
alternoiscantu (a)
alteroaltagghjualtiubuzèfarutecchjuariosuputriosu
altezzaaltesaaltittù
altezzosolongu-longu
alticcio (Lm)ingranatu
alticcioalligrittualtìcciubitualligrognu
altipianocampedasèttili
altisonantecascialonischiddentitrunosu
altissimoaltu-altusuberanu
altitudinealtittù
altoaltareddualtittupizzighera (in)pizzu in pizzu (in)spirioni
altresìancorapuru
altrettantoaltettantualtrittantu
altrimenticassinnòsentrè (Lm)sinnòtramenti
altroantru (Lm)
altrochéeccomu
altroierialta dìaltu arimani
altrondealta manera (d’)altu ‘essu (pa)
altrovealtu locu (in)
altruialti (di l’)angenu
altruistaghjnirosu
alunnodischentiisculanusculanu
alveareaerabugnubùngiucasidducasinacunchedda
alveolettu di lu riu
alvoventri
alzamentoalzamentupisamentu
alzareimpidàpesa colca (a lu)alzàpisà
alzarsipisassinni (Cs)
alzataizza (Lm)pisata
alzatoalzatupisatu
alzavolaanataredda
amabileamàbbilibuccanti
amabilitàamabbilitaimiletu
amacabancicalettu
amalgamaaccummassumìscia
amalgamareaccummassàmiscià
amalgamatoaccummassatumisciatumìsciu
amanteaffantassiamantiamantiosuamicassiamicuamiddatu
amanuensescrianu
amaramenteamalgamentiamaramenti
amaranto/1cacarànciu
amaranto/2amarantu
amarantoidesempriiu
amarascaamarettacriàsgia maretta
amareaè amoriamà
amareggiamentoamalgamentuamalgura
amareggiareamalguràamalgà
amareggiatoamalguratuamalgatu
amarenaamarettacriàsgia maretta
amarettoamarettu-e
amarezzaamaresaamarittùmalgurarancicuraranciggori (Cs)addolu
amaricanterancichìcciu
amarillilìciu di Giapponi
amaroamaruràncicurànciggu (Cs)
amarognoloamaritturancichìcciu
amarumerancicùminirancicura
amatoamatughjurreddastimatu
amatoreamadoriamantiosu
amaurosicicàgghjnacichitai
amazzonecaadderizza
ambagetultuositai
ambasceriacurreu
ambasciaprezipìziu (Cs)rizelurizeluzànzara (Cs)affàsciuànsima
ambasciarepiliàsgalinàuglirà
ambasciataimbasciataimposta
ambasciatoaffannatusgalinatuugliratu
ambasciatoremandaderu-iimbasciadorimandatagghju
ambedueamendui
ambiarepultantàpultanti
ambidestrodrestu (destru) e mancu
ambientamentoambientamentuavvizzamentu
ambienteambientilocu
ambiguamentedoppiamenti
ambiguitàduppiesainciltesainceltesa
ambiguodòppiududosuinceltu
ambioàmbiupultanti
ambirealzà la miradisiciàabbramìbramà
àmbitoassuntucuntestulàccanaramulocu
ambitodisiciatubramatu
ambizioneabbramugana
ambiziosoganosuinganitupaddinosu (Lm)abbramitu
amboambuduina
ambonetrona
ambra/1ambrasabàciu
ambratoambratu
AmbrogioAmbròsgiu
ambrosiaambròsia
ambulantebittuleriociulmanàiurigatterivindioluzanfaraiolu
ambulatorioambulatóriu
amenamenghjesumignesu
amenitàamenitai
amenoamenuallegramanti
amenorreaassènzia di mesi (di malchesi)
amento/1currialori
amento/2pinnacchjutràmulu
ametistaamitista
amiantoamiantu
amicareaffantassiamicassi
amichevoleamistosu
amiciziaamicìziaamistaifilia
amicoamicu di bèltulaammigu (Lm)amicu
amidaturaimmadunaturaimmidunaturamadunaturamidunatura
amidomadonimidonisugu (Lm)
ammaccamentociaccatainchjaccamentumugghjucchiturainchjacca
ammaccareammugghjucchìmugghjucchìciaccàimbucchjucchìimbugghjucchìinchjaccà
ammaccatoammugghjucchitumugghjucchituimbugghjucchituinchjaccatu
ammaccaturaciaccaturainchjaccaturamugghjucchitura
ammacchiarsiammacchjassi
ammaestramentoammaistramentudittàmini
ammaestratoreammaistradori
ammagliaremàglia
ammainarefalà la banderafalà li veli
ammalamentoammalamentu
ammalareallittàammalà
ammalatoammalatumalatu
ammalazzatoànciuluacciaccosu
ammaliamentomaiaaccisuecciseriaeccisumaiagliaduria
ammaliareallulliàammaliàaccisàammaiàeccisà
ammaliatoallulliatuammaliatuaccisatuaucchjatu
ammaliatoreaccisadoriecciseruammaiadori
ammalinconirepunissi in mal mottu
ammaltareimpastà
ammammolarsiallunàammammaricciassiattrauccàimbivissi
ammancoammancumanchignumancugnu
ammandrareimmandràaccurrà
ammanettamentoammanittamentuimmanittamentuponitura di farri
ammanettareammanittàarristàimmanittàpunì li farri
ammanettatoammanittatuimmanittatu
ammanierarefà a manera
ammannareammaniàammanniddà
ammannellareagghjummiddàammanniddà
ammannireammannìapparicchjàimpruntà
ammannitoammannituapparicchjatuappruntatuimpruntatu
ammansireammasità (Cs)
ammansitoammasitaddu (Cs)ammasidatu
ammantareammantà
ammantellareammantiddàmantiddà
ammantoammantu
ammararecalassi in mari
ammassamentoammassamentuammuntunamentu
ammassareammuntanàinzilpìammassà
ammassatoincugnulatuinzilputuammassatu
ammasso (Lm)ciuppata
ammassoammassu
ammatassareacciulittànaspàacchindulàacciulà
ammattimentoimmacchimentuscasciamentuvultata di capuvultata di cialbeddu
ammattirevultà di cialbedduimmacchìscascià
ammattitovultatu di cialbedduimmaccutuscasciatu
ammattonamentoammattunamentu
ammattonareammattunàimmattunà (Cs)
ammazzacaneammazzacaniammazzaghjatti
ammazzamentoammazzamentuammazzatogghju
ammazzarefà siccupiddà la ‘itaammazzà
ammazzasettebolerubradesu
ammazzatoammazzatumoltu
ammazzatoiomaccedduammazzatogghju
ammazzatoreammazzadoriuccisori
ammazzerareintustà
ammazzettareammazzulà
ammelaremeli
ammelmareimbrastacàinfangàzaccaddà
ammendaattroguattrugàcontravvinzioni
ammennicolare/1algumignulàsticculà
ammennicolare/2appugghjàrigghj’accustà
ammennicolo/1tolcifusialgumìgnulu
ammennicolo/2accozzupuntedduappogghju
ammessoammissuattrugatu
ammettereammittì
ammezzareammizzàspirrà
ammezzatoammizzaturimpianu
ammezzirefracicàimmizzìmalcì
ammialba puzzinosa
ammiccamentoannessucìnnitapinnulataspinnulataspinnulittataucchjttu
ammiccarepinnulàspinnulàspinnulittàucchjttu
amministrareamministràmanigghjà
amministrativamenteamministrativamenti
amministrativoamministrativu
amministratoamministratu
amministratoreamministradoricuradoripodatàriu
amministrazioneamministrazionimanegghju
ammirabileammiràbbili
ammiragliatoammiragliatu
ammiraglioammiràgliu
ammirareammirà
ammiratoammiratu
ammiratoreammiradori
ammirazioneammirumeru
ammirevoleammiràbbili
ammiserireimmisarà
ammissioneammissioni
ammobiliamentoammubbigliamentu
ammobiliareammubbiglià
ammobiliatoammubbigliatu
ammodernareammudernàrinuà
ammodomanera (a)modu (a)
ammogliarsicuiuà
ammogliatocuiuatu
ammoinarefà li caramìgnulifà li mìnguli
ammollamentoimpagnamentuimpagnataimpagnatura
ammollareimpagnà
ammollatoammuddatuimpagnatuammuddicatu
ammollireammuddàammuddiggà (Cs)ammuddicà
ammollitoammuddiggaddu (Cs)
ammoniacaammonìacaammunìaca
ammonimentoammunistazioniammunizioni
ammonireammunìammunistà
ammonitoammunistatuammunitu
ammonitoreammunidori
ammonizioneammunizioni
ammontare/1assum(m)à
ammonticchiareammuntanà
ammorbamentoappistaturaimpistamentuimpistatura
ammorbareammurmà (Cs)appistàimpistà
ammorbatoappistatuimpistatu
ammorbatoreappistadoriimpistadori
ammorbidimentoammuddicataammuddicaturaumbulamentuammuddicamentu
ammorbidireammuddizzàmuddizzàumbulàammuddà
ammorbiditoammuddizzatumuddizzatuumbulatuammuddatu
ammorchiarearruddà
ammorsaremossa
ammortamentoaccagnu
ammortarespignì un débituaccagnà
ammortireammultisginàmolcitàspignì
ammortizzare/miminà
ammortizzare/1ammultizzà
ammortizzatoreabblandadoriammultizzadori
ammorzareestinghìmurìspignì
ammosciamentoabbuvulamentuabbuvulaturaillaunimentulaunimentusdin(n)ugghju (Lm)
ammosciareabbuvulàillaunìlaunì
ammosciatoabbuvulatuillaunitulaunitu
ammostarecalcicà l’uamustuprissà
ammostatoioprissatogghjasuppressa
ammozzareaccugghjulàintustà
ammucchiamentoammuntunamentu
ammucchiareappilàarrunzà (Cs)stiffà (Lm)
ammucchiatoammanniddatustiffatu (Lm)appilatu
ammuffimentoammuffimentumuffimentumuffori
ammuffireammuffìmuffamuffì
ammuffitoammuffituimbuffiddu (Cs)muffitu
ammuricciaremuru
ammusareammurrà
ammutinamentoriolta
ammutinareriultàvultà
ammutinatoriultatuvultatu
ammutireammuttìcaglià
ammutolireammuttàammuturràsuciarràammuttìcaglià
ammutolitoammuttatuammuturratucagliatusuciarratu
amnesiapàldua di la mimòriasmènticusmimuriata
amnistiaannistia
amnistiareannistiàgrazià
amnistiatoannistiatugraziatu
amoamuarpetta (Lm)
amoerrogalloni
amoliprugna cariàsgia (criàsgia)
àmoliprugna fràula
amorazzomanegghju
amoreamolamori
amoreggiamentoinnam(m)urugnu
amoreggiarefeminàfiminàguardassi (Lm)innam(m)urà
amorevolezzaamurositai
amorevolmenteamurosamenti
amorino/1amurittu
amorositàamurositai
amoscina (pera)pira camusgina (Lm)piru camusginu
ampiamenteampramentiamprosamenti
ampiezzaamprositaimannura
ampioampliosuamprosuampruladulargu (Cs)
amplessounioni
ampliamentoampliamentuampriamentu
ampliareampliàamprià
ampliatoampliatuampriatu
amplificareamprificàampliàamprià
ampollaàmbulaampuddaàmpula
ampollieravinagrega
ampollinaambuleddaambulittaampuddittaampullina
ampollositàimbuffaturamannària
ampollosoimprifagliatuunfiatuimbuffatu
amputaremuzzàtaddà
amputazionemuzzaturataddaturataddutrincu
amuletobreu (Lm)pungatupungasabàciu
anaceanàciuànasaàniciufinocchju arestupimpinella
anacoretaarimittueremittu
anacronisticoanticatudistempu (a)distempu (a)
anagallidealba di li ghjaddini (di ghjaddina)alba disincuriturimoldi(gh)jaddina-ini
anagiridegiolva
anagrafeanàgrafi
analfabetaanaffabettudisimparatu
analfabetismodisimparu
analisianàlisi
analiticoanalìticu
analizzareanalizà
analizzatoanalizatu
analogamentecunfolmamenti
analogiaassumidda
analogoprezzisucunfolmu
ananasananassu
anarchiaanalchia
anarchicoanàlchicu
anasarcaimpuddaunfiazzonaunfiorizuedduimbuffatura
anatemascumìnica
anatra selv.brundacoddi ‘eldinata aresta
anatranata
anatroccolonataredda
ancacciutoancaccioniancacciutu
ancataanchetta
ancellaanziddaanzilla
ancheancó chiancufinafinzetamentitenamenti
ancheggiareanchiàculiàsculià
anchilosatoaggrunchjaddu (Cs)baldustrunchjulatu (Lm)ànciulu
anchilosianciulia
anchinaanchinu
ancipite/1azza
ancipite/2dubbicosuzilatudòppiu
àncoraàncaruàncuramàzzara (Lm)màzzera (Lm)
ancorasighentitorna (Lm)torra
ancoraggioancuragghju
ancorareancurà
ancoratoancuratu
ancorchéancu chicantu (pal)maccarisibbè
ancusalinga di bóiu
andamentoandanzaandera
andanaandara
andante/1andanticurrenti
andante/2mattagnuscalfantiuldinàriu
andareandàiscì a viauglizà
andataandera
andaturaandugnu
andazzoandazzona
andirivienianda e torraanda e veniandaraeniandarevvenìandarionipassizoni
anditoàndiucurritóriupassagghjupassalìziu
AndreaAndriaDidinu
androginomasciufèmina
andronepulticaliintrata
aneddotocuntatucontu
anelante/2bramituganosuinganitu
anelare/2abbramà
anelito/2gana mannaabbramu
anelloallurichittàaneddubruncufarrittulolgalòriga
anelodulosuafflittuaguniosu
anemiaanimia
anemicoanèmicu
anemomealba trina (albatrina)
anemone di mareultìcula di mariultigghjata
anemonealba trinitainémulasìlvia
anesteticoanestéticudrummitóriu
anestetizzareanestetizàdrummì (cu’ li midicini)
anfanare/1fugliàisvaculà
anfanare/2arrugghjàbanduliràcurriulà
anfanatore/1capicheddufugliatuinvàriuvariatuisvaculatu
anfanatore/2bacamundubandulericurriolurugghjulonirundaioluscurrimundu
anfiteatroanfitriatu
anforacerraghjorra
anfrattoconca di monticuluvronigruttapelchjaperca (Cs)tavoni
angariareangariàtulmintàassupprì
angariatoangariatutulmintatuassuppritu
angariatoreangariadoriassuppridoritulmintadori
angelicoagnélicuangélicu
angeloàgnulu
AngelusAlmaria
angheriaangariaassupprimentupriputènziatulmentu
anginabaùsgiulugruppu
anginosoanginosu
angiomamància di la peddigana
angiportocarrugghju cecuchjabiccuistrintogghju cecustrintogghju cecustrintogghju
angolare/1angulari
angolare/2angulàincutugnà
angolinocatagnonu (Lm)
angolo (Lm)cantaredducantu
angoloagnataagnateddaàgnoluàngulubiccucagnu
angosciaaffannupriuttizànzara (Cs)
angosciareaffligghj’
angosciatoadduluritu
angosciosogàttiu (Lm)dulosu
anguillaanghidda
anguillaioanghiddagghjaanghiddagghjuanghiddàiu
anguillareanghiddà
anguinaiaangunagghja
anguriapateccasìndria
angustiaangùstia
angustiareangustià
angustiatoangustiatuangustiosu
angustostrintuchjabiccu
aniceanàciuànasaàniciufinocchju arestupimpinella
anidrideanidridi
animaàminaànimabulatigghjacòlciufruntìddulaparasìsima
animaleanimalifiaddu (Cs)resarittilisartuleddi (Lm)truvà
animalescobistiali
animaluccioanimalittubranculedduresareddarittileddu
animareanimàavvivà
animatoanimatuavvivatu
animellaghjàngula di lu criscimentu
animoàminuànimubastà l’ànimu
animositààccia malamalsangu
animosoacciutuudiosu
anisettaanasetta
annacquamentoabbataabbatura
annaffiataabbata
annaffiatoioabbaiolu
annaspamento/1annaspaturaannaspunaspatura
annaspamento/2imbuliamentumiata
annaspare/1annaspànaspà
annaspare/2impappinàmià
annatamalàccia
annebbiamentoappannufumacciataimpannu
annebbiarefumaccinàimpannà
annebbiatoaffumacciatufumacciatuimpannatu
annegamentoannicamentuaffuamentu
annegareaffuàaffugà (Cs)annicà
annegatoaffuatuannicatu
anneghettireammandrunàammuzzicunàimprizzusì
annerimentoanniichiddataimbugghjata
annerireanniichiddàimbugghjà
anneritoanniichiddatuimbugghjatu
annessoattaccatuaunitucugnuntu
annetterecugnugnì
annichilireannientàturrà a nuddaumilià
annichilitoannientatuumiliatu
annicoloannigghju
annidareannidàannidiassi
annidatoannidatuannidiatu
annientamentospaldimentu
annientareanniintàannientàturrà a nudda
annientatoanniintatuannientatu
annientatoreannientadori
anniversarioanniversàriu
annoabannuannori (anni e)annuanzadannuanzidannuinnanzadannu
annodamentoannouannudamentuacchjubbamentu
annodareannudà
annodatoannudatuacchjubbatu
annodatoreacchjubbadoriannudadori
annodaturaannudaturaacchjubbatura
annoiareannuiàcascaviàinfadàsvilìallolliàattidià
annoiatoanniccatuannuiatucascaviatuinfadatusviliddu (Cs)svilutu
annonaacciimentu
annosoannosucasalivicchjognu
annotaresignàannutàappuntàassintà
annotatoannutatusignatuappuntatuassintatu
annotazioneannotuappuntunota
annottareannuttàimbucchjàintrinà
annoverarecuntàincruì
annualeannuali
annualitàannualitai
annualmenteannu cu’ annu
annuenzaassintimentu
annuireassintìcunsintìappruà
annullamentoannullamentu
annullareannullà
annullatoannullatuabulitu
annunciareannunciàpalisàspalisàammunistà
annunciatoannunciatu
annunciatoreannunciadori
annuncioannùnciupalisugnuspalisugnuammunistazioni
annuoannuali
annusamentoannasamentuannusamentufiacamentunuscamentu
annusareannasàannusànuscàtivìtiviàfiacà
annusataannasatafiacatanuscata
annusatoannasatuannusatufiacatunuscatutiviatu
annuvolamentoabburracciamentuannéulu
annuvolarsiabburracciassianneulassianniulassi
annuvolatoabburracciatuanneulatuanniulatu
anoculughjolghjuistampuonorisalvupaneripretéritu
anodinocalmantialliviadori
anofelezìnzula
anomaliadiessitaigastudittamuscunviu
anomalodiessu
anonimatodiscunniscimentunommu
anonimodiscunnisciutu
anoressiaspittitùgghjnidisgana
anormalescarraccianustruppiatu
ansa/1ghjrata di lu riu
ansa/2manìcchjulumànicu
ansantelinga (di) fora (a)linga (s)trasginoni (a)rientu (a)affannaddu (Cs)alenu (a un)
ansareisgalinàansimà
ansiaànsia
ansiosoallappizzu (Lm)ansiosu
ansitoalenu cultu
antabattentipulteddupurtetta (Lm)vintana
antagonismocumbattacuncurrènzianimistai
antagonistacontrapaltitucumpitidoricuncurrenti
antarticoantàrticu
anteaddananziantiinnanziprimma
antecedentedananzi (di)innanzi (d’)primma (di)
antecedenzaprizzidènzia
antenatoantiàrichiantinatimagghjoriminnannu
antennaantinnaintinna
anteporreprifirìpunì innanzi
antepostopostu innanziprifirutu
anterioredananzi (di)primma (di)
anteriormenteprimma di
anticagliaanticóriuroba anticaroba antica
anticamenteanticamenti
anticameraanticàmmara
antichitàantichitaiantigghiddai (Cs)
anticipareantipizzàantizzipà
anticipatoantipizzatuantizzipaddu (Cs)antizzipatuprimmatìcciu
anticipatoreantipizzadoriantizzipadori
anticipazioneantizzipazioni
anticipoantipizzuantìzzipu
anticoanticu
anticristoanticristu
anticuoreauttaguttaunza di sangu
antidiarroicocontr’a la currènziacontr’a la scussina
antidotoantiilenucontrailenutiriaca
antiesteticociavaccanu
antifebbrilecontr’a la frebba
antiflogisticocontr’a la scalditura
antifonainsunata
antifonoantìfuna
antifrebbilecalintura
antifurtocontr’a la fura
antillidealba di li firiti
antimeridianomani (di la)manzanu (a)mattina (di)
antipastoantipastuprostu
antipatiaaé in unca
antipaticoantipàticuassangatudiscaru
antipireticoantipperinacontr’a la frebba
antiportaghjanna
antiquariatoroba anticaroba antica
antiquariovindidori di roba antica
antiquatoanticatu
antirabbicocontr’a lu raiolu
antireumaticocontr’a la dòlima
antirrinoalba di la maia
antistantefronti (in)occhj (a)
antitesiproa cuntrària
antiveggenteinduinumaiàgliu
antologicoantológicu
AntonioAntoni
antraciteantraciti
antrotavonituvoni
antropofagocarri
anulareditu di lu fidanzatuditu di lu sposu
anulare/1ditu di l’aneddu
anulare/2aneddu
anuresistrignitura di pìsciu
anzimeddu
anzianitàanzianiaanzianitai
anzianoanzianu
anzichéinveci dilocu di (in)postu di (a lu)
anzidettodittu primma
anzitempoanzitempuprimma di lu tempu
apatiaindiffarènzia
apaticostipuriatuindiffarentisdòrriu
apeabba arestaabba caninaabba maistraabbaapaapi (Lm)
aperitivoaperitivu
apertamentecori in la mani (a)scarata (a la)
apertoabbaltuapartu (Lm)isbarraddu (Cs)
aperturaabbalturaabbirtura (Cs)abbrimentu
apiaiocasiddàiu
apiarioerabugnu
apicecimapizzupuntaàppizi
apicultorecasiddàiu
apocalisseapocalissiarruinadisciarra
apocopetruncamentu
apocrifofinghjtu
apofisinuceddanugghja di lu bulzu
apogeocimapunta
apologiaalabanza
apologofolacuntatu
apoplessiainsultuuttaauttaguttaunza di sangu
apostolatoapostulatu
apostolicoapostòlicu
apostoloapòstulu
apostrofare/1apostrofà
apostrofare/2infilippittàbrià
apostrofeaccittubriatadiscaramissamanupaltàcciapapata
apostrofoapòstrofu
apoteositriunfualabanza
appaciareappacià
appacificarecumpunìstramizàturrà a la bonaappacià
appagamentoaggraduappacamentuappagamentusbramu
appagareappacàappagàsatisfàsbramàsgruliassi
appagatoappacatuappagatusatisfattusbramatu
appaiamentoappagghjamentucatàmbiu
appaiatoappagghjatucatambiatu
appaiatoioculumbàia
appalesaredà a vidèmustràpalisàspalisà
appallottolareappaddottulà
appallottolatoappaddottulatu
appaltareappaltàarrindà
appaltatoappaltatuarrindatu
appaltatoreappaltadoriarrendadori
appaltoappaltuarrendamentu
appanareappaniàappaniugnu
appanciollaremazza a l’ària (a)
appannaggiopaca
appannamentoappannu
appannareannappàappannàimpannàincilà
appannatoannappatuappannatuimpannatuincilatu
apparatoapparatuimprontu
apparecchiamentoapparicchjamentu
apparecchiareapparàapparicchjà
apparecchiatoapparicchjatu
apparecchiaturaapparicchjaturaimprontu
apparentamentoapparintamentuapparintogghjuimparintamentu
apparentareapparintàimparintà
apparenteapparentipatentiviglienti
apparentementeapparentementi
apparenzaapparènziaimpittaparènziavisagghju
apparireanticassiapparìapparissìcumparìparìsbiccà
appariscenteevidentiscantaraddu (Cs)spampanaddu (Cs)vivazzuciavaccanuviglienti
appariscenzaevidènzia
apparizioneapparizioni
apparsoapparissutuapparutuparissutuparutu
appartamentoappaltamentu
appartarsiassulàappaltàbanda (dassi)
appartatoarrimutuassulatuinduncantu (Lm)appaltatu
appartenenteappaltinenti
appartenenzaappaltinènzia
appartenereappaltinì
appartenutoappaltinutu
appassimentoalliciaturaammultisginaturaabbuvulatura
appassinarecuggì (Cs)
appassionareappassiunàsfrisciurà
appassionatamenteappassiunatamenti
appassionatoappassiunatu
appassirealliciàappassìinghjzzìabbuvulàammultisginà
appassitoalliciatuammultisginatuinghjzzituabbuvulatu
appellarsiappillassiavvucà
appellativoappillativuistivignustivignu
appelloappellu
appenaaìciu-aìciuaizubona chi (da)parpena (Lm)picucedduaìciu
appendereappiccà
appendiabitiappiccàgnulufèstina
appendicepèndici
appendiciteappindicitipendicitipèndici
appenditoioappiccatogghjuappiccàgnulufèstina
appesantimentopesu
appesantirepesu
appesantitogreupisutu
appesoappiccatusuppesu
appestareimpestà (Lm)appistàimpistà
appestatoimpestatu (Lm)appistatuimpistatu
appetenzaappittitudisìciu
appetibileattrattivu
appetireappittìappittissìliccaldà
appetitoappittitassibariloccasghìsciaspittitassiappittitudisìciu
appetitosoappittitosulicchittu
appettarepiddà di pettu
appezzamentoavruchjusumindatenta (Cs)
appianareaccampaniàammattàappianàspianà
appianatoaccampaniatuammattatuappianatuspianatu
appianatoiatalòccia
appiattamentoacciattuappiattamentucuatura
appiattareaccuccassipiattàappiattà
appiattireacciattà
appiattitoacciattatuappiattatu
appiccagnolopretestuscusa
appiccarepicchjà
appiccavestialba mustacciuta
appiccicareappiccicàappiccià
appiccicaticcioappiccicatìcciu
appiccicatoappicciatuappiccicatuincammaratu
appiccicaturaappiccicaturaincammarata
appiccicosoappiccicosu
appièfundu (in)pedi (a)
appiedareappidà
appiedatoappidatu
appienopienu (in)tuttu (di lu)
appigionareappusintà
appigliarsiauddìraldà
appiglioaggànciu
appio selv.àppiu arestulisandruzunnu rassu
appioàppiusèllariusèllarusélleru (Lm)sélluru (Lm)
appiolamelàppia
appiombopiumbu (a)
appioppareappiuppà
appisolamentoallappacatapincicata
appisolarsiaggalinàallappacassiappincicassiappisulassipincicà
appisolatoaggalinatuallappacatuappincicatuappisulatupincicatu
applaudireapplaudìbattì li maniciuccà li mani
applausoappràususchighìgliucioccu di mani
applicareapplicàattracciassiappiccicàappunì
applicatoapplicatuattracciatuinfrustatu
applicazioneapplicazioniappunitura
appoderarsiappatrunassiappuderassiappudarà
appoggiacapoappugghjacapu
appoggiaferroponiprànciaposaprànciapultaprància
appoggiarearrembà (Lm)appugghjàarrimà
appoggiatoappugghjatuarrimasuarrimatufraiconi
appoggiatoioappugghjatogghjubracciolu
appoggiocamedda
appollaiarsiaggaddassiagghjaddassiappuddagghjassi
appollaiatoaggaddatuagghjaddatuappuddagghjatu
appomiciaremantrugghjàpalpà
apporcaresulchjà
apportarearricàpultà
apportocuntribbuttuacciimentu
appositamenteapposta
appositoappósitu
apposizioneapposizioni
appostaapposta
appostamentoappustamentuimpostuappostu
appostarsiappustàpunì lu piottu
appostatoabbalbattatuappustatufacchetta (in) (Lm)impustatu
appostoappunitu
appozzarescaàsfussà
apprendereapprindìbon’a imparàimparà
apprendimentoapprindimentuimparu
apprendistaapprindistanuizzolunuizzu
apprendistatonuizzatu
apprensioneappressioniapprinsionitàrrulu
apprensivopinsarosucuidatosu
appresoimparatu
appressareagghjttà
appressoinfattu di parupunì infattuappizzuinfattu
apprestamentoappruntamentu
apprestareapparàparà
apprettareimmadunàmadunàmidunà
apprettatoimmadunatumadunatumidunatu
apprettaturaimmadunaturamadunaturamidunatura
apprettomadonimidoni
apprezzamentoaggradissimentuappréziuaggradu
apprezzareaggradìaggradissìappriziàapprizzàprizià
apprezzatoaggradissituappriziatuapprizzatupriziatu
approccioabbóiu
approdareaccimàapprudàattraccà
approdatoaccimatuapprodatuattraccatu
approdoaccimuapproduappruuattraccusposta
approfittareapparavittà (Cs)appruvittà
approfittatoreappruvittadori
approfondimentoapprufundimentuscaamentu
approfondireapprufundìfundà
approfonditoapprufunditufundatuscaatu
approntamentoapparatuappruntamentu
appropiatoapprupriatu
appropinquareagghjttà
appropriarsiappruppiassiapprupriassiappatrunassiappuderassi
appropriatoappatrunatuappruppiatuappuderatuaffattenticacenti
appropriazioneappatrunamentuappruppiazioni
approssimativamentecasiveldi chiagghjummai
approvazioneappruazioni
approvvigionamentopruistafrunimentu
approvvigionareappruistà
approvvigionatoacciituappruistatufrunitu
approvvigionatoreacciidoriappruistadorifrunidori
appuntamentoappuntamentuattoppupostaimpostu
appuntatoappuntaddu (Cs)
appuntellamentocuzzaturainfulciddaturapuntiddatura
appuntellareaccuzzàappuntiddàinfulciddàpuntiddà
appuntellatoaccuzzatuinfulciddatupuntiddatu
appuntiretemparà
appuntitoappunziutuattimparatupinzutu (Lm)punzataspunziconu (Lm)
appunto/1annotunota
appunto/1/3appuntu
appunto/2bricatarimpròaruaccittu
appunto/3pròppiu
appurareappurà
apricosaliosusulianuassuliatu
aprileabbriliavrili (Lm)
aprireabbrìaprì (Lm)balcunàsfriscià
apriscatoleabbribottiabbriscàtuli
aquilaàcula
aquilonecumetta
aquilottoaculedda
ara/1altari (zentili)
ara/2ara
arabescareàrabudecurà
arabescatodecuratu
arabilearabbili
araboàrabu
arachidenaciola americananaciulinaniggiola (Cs)
aracnidiragni
aragnaaragna (Cs)ragnu marinutràginapèsciu ragnutràcina
aragostaaligustaaragusta (Lm)arigusta
araldobandiadoricurreumissu
aralia digitataaràlia
arancetoarancetu
aranciaarànciu
arancinoarancinumùciu
arancio amaroarànciu ràncicu
arancio del Portogalloportugallu (Lm)purtigallu (Lm)
arancioarànciu
arancionearancioni
ararearàbalbattàbranilàlaurà
aratoaratubranilatulauraddu (Cs)lauratu
aratorearadorilauranti
aratroaraddu (Cs)cuncegghju (Lm)aratucamedda
araturabisustaghjramanulaureralaurugnu
arazzoarazzu
arbitraggioalbitragghju
arbitrarealbitrà
arbitrariamentealbitrariamenti
arbitrarioalbitràriu
arbitratoalbitratu
arbitrioalbìtriuabbusu
arbitroàlbitru
arboretomàlghjna
arboscelloalbureddu
arbustomacchjasgriddonialbureddu
arca di Noèalca di Noècozza
arcaalcacàscia
arcadiaalcàdiaarcàdia
arcangeloalcàgnulu
arcanoalcanu
arcarealcuinculcuviddàmugghjàpigghjà
arcataalcatafoga
arcatofàlcinuinculcuviddatumugghjatupigghjatu
arcavoloantibisàiutrisàiu
archeologiaalcheologia
archeologoalcheólogu
archetipomudellusceratipu
archettoalchettualchittu
archibugiarealchibusà
archibugiataalchibusataarchibusgiadda (Cs)
archibugierealchibuseri
archibugioalchibusu
archipendoloalcipèndululenza
architettarealchitittàalgumignàghisàmulinà
architettoalchitettu
architettonicoalchitettònicu
architetturaalchitettura
architravatoalchitraatu
architravealchitrai
archiviarealchivià
archiviazionealchiviazioni
archivioalchìviualciu
archivistaalchivista
archivoltotraitoltaalcata
arcialciabbeddu
arciconfraternitaalcicunfraria
arciducaalciducaalciduchessa
arcierealceri
arcifanfanovantagghjoluvantaricciosuvantarìcciubolerubradesumanniosu
arcignogrundosu
arcionealcionialcu
arcipelagoalcipèlagu
arcipretealcipreti
arcivescovoalcièscamu
arcoalchicionialcu di celialcu di focualcu di l’ària
arcobalenoalcubalenualcu di celialcu di l’ària
arcolaiochìndaluchìndulughìndalughìndulu
arcuareinculcuviddàmugghjàpigghjà
arcuatoinculcuviddatumugghjatupigghjatu
ardentealdenticalenticàlidu
ardeolagalzatasta
arderealdìbrusgiàinnugghjnì
ardesiabàinapetra bàina (petrabàina)
ardicolaulticaultìcula
ardiglionepuntali di la fìbbia
ardimentoabbingualdimentuarriscamentuattrivimentuaccuncata
ardimentosoaldimintosuattriitu
ardireàccia (aè l’)accuncàaé l’àcciaattriìattrivìaldì
arditezzaabbingualdori
arditoabbingatualdituarriscatuattrivituazzutugaddaldu
ardoreattriimentu
arduodiffìcilimalu a fà
areaghjettustèrritasupalficitrettu
arellaànulaarrolucrinapulcilisaurrasaurra
arenarena
arenarearinà
arenari/2arinària
arenaria/1arenària
arenaria/2rena cagghjata
arenarioarenàriurenosu
arenatoarinatu
arenicolazirignoni di mari
arenilerinagghjuspiagghja
arenosorinosurenosu
arganoàlganucriccuvinci (Lm)
argentareaglientàaglintàimprattà
argentatoaglientatuaglintatuimprattatu
argentatoreaglientadoriimprattadori
argentaturaaglientaturaimprattatura
argenteoaglientatuimprattatu
argenteriaaglientupratta
argentiereaglienteripratteri
argentinaalba cincu diti (cincuditi)fràula aresta
argentinoaglientinuschiddìuli-utinnentischiddenti
argentoalgentuargentuaglientupratta
argillaalziddacaccavina (Lm)lugiana (Lm)tarra alziddatarra caccavina (tarracaccavina)tarra luciana
argillosoalziddosu
arginamentocuntinimentu
arginarebarràrintiné
arginatocuntinuturintinutu
arginebalzaghjratamandriolaribba
argomentarealgumintàrasgiunàchistiunà
argomentatorealgumentadorirasgiunadori
argomentazioneintriccialitusirasgionamentusmèrrulispriccu
argomentoalgumenturasgionichistioni
argonautanaicantipilotu di naitimoneri
arguirededucìdiducìdesumìriparà
argutamentealgutamenti
argutoalgutuléppiduspiltittu
arguziaalgutesaalgùziaimpriccuspiltittù
ariafreddura (Cs)fruscàriaàriainnarià
ariditàsiccagnaaridesaarritesasiccariasiccura
aridosiccacinusiccuàrritufruscu
arieggiamentoariata
arieggiatoariatu
ariettaarieddafrinafriscàriazìvula
aringarangataarenga
ariososaliosu
arisaroaricchj di lèpparucuccurucù (Lm)ghjadduvula
aristacorra
arista/1mustera
arista/2resta
aristocraticonòbbili
aristocrazianobbilesasignuriasignuriu
aristolochiasìndria aresta
aritmeticaarimètticaarittimètica
aritmeticoarimètticuarittimèticu
aritmiabatticoritrimori di cori
arlottobàcchiribialottupindariccioni
armaalma di focualma di taddualma
armacolloalmicoddu
armadioalmàriuapparadoriarmoàguardavì (Lm)palastragghjuparastagghju
armaiuoloalmerimastru casceri
armamentarioalmamentàriualmamentu
armamentoalmamentu
armarealmà
armataalmata
armatoalmatu
armatorealmadori
armaturaalmatura
armeggiarematraccà (Cs)algumignàannaspà
armeggioannaspu
armeggionebilbantiimbuliconitramperiinciaffuloni
armentoalmentumasonirobaroba
armeriaalmeria
armierealmieri
armillaalmiddamanìglia
armistizioalmistìziu
armoniaalmuniapacicunculdànzia
armonica (a bocca)sunettu a buccasunitteddu
armonicoalmònicu
armoniositàalmuniositai
armoniosoalmuniosu
armoniumòlganu di ghjésgia
armonizzarealmunizàcunculdà
armoracciacriscioni
arneseattrazzufarramentafarramentufarrumat(t)achègliupiscaficu
arniabùngiucasiddu
arniaiocasiddera
arnionecarruccarugnoni
aroaricchj di pòlciulinga di cani
aromafiacu bonuodori
aromaticoodorosu
aromatizzaresaurìsaurì
aromatizzatosauritusauritu
arpaalpa
arpagone/1attinacciatumilchignunanchjosuspizzeccu
arpeggiarealpa
arpiastria
arpionarefruscinà
arpionefrùscinafùscinaaànciucàncaru
arpistaalpista
arrapignuprendaprettu
arrabattarsibattaddà
arrabbiarearraiulissiaffuttassiarrabbiassiarrinicàimbriziulàirragnacà
arrabbiatoarraiulituaffuttaddu (Cs)affuttatuarrabbiaddu (Cs)arrabbiatuarrinicatu
arrabbiaturacurinaraioluràpiaaffuttabùstica
arraffamentoaffarraturaaggaffamentuarrappiamentuarrappiulatura
arraffarearraffàarrappiulàinvisgindatu (Lm)
arraffatoarraffatuarrappiatuarrappiulatuaffarratuaggaffatu
arraffatorefurànciu (Cs)
arramacciareimbrumacàimpiastràmundulàazzaffià
arrampicarsiarrampicassiimpirchjà (Lm)impirchjatuappiccàappicchiriddassi
arrampicataalzatogghjuappicchiriddatapittugghjata
arrampicatorearrampicadori
arrancarearrancàbacchiddà
arrancatabacchiddata
arranciditoràncicurastosu
arrandellaremaciuccàmazzulà
arrangiamentoarrangiamentu
arrangiareinginià(ssi)intiltassiarrangià
arrangiatoinginiatuintiltatuarrangiatu
arrangiatorearrangiadoriagghjustadori
arrangiaturaarrangiamentu
arrecamentoarricamentupultata
arrecarearricà
arredamentoarredamentu
arredarearridàammubbiglià
arredatoammubbigliatufrunitu
arredatoreparadorifrunidori
arredomubbìgliu
arrembaggioingàrriu
arrembareingarrià
arrendersiarrindissi
arrendevoledèbbilimoddu
arresoarresuarrindutu
arrestare/1arristà
arrestare/2arrigghj’arrisittàfilmàbarrà
arrestato/1arristatu
arrestato/2arrigghjutubarratufilmatu
arresto/1arrestu
arresto/2arrigghjmentu (arrigghimentu)disistufilmata
arretramentofurriataritiruturrata indaretu
arretrarefurriàtirassi indaretucudià
arretratezzaignurànziarustichesaruzura
arretratoalvanticudiatufurriatuignurantimalgoniammultucchjatu
arriprù
arricchimentoirricchimentu
arricchireaddinaràarricchìindinaràirricchìricchìappilà
arricchitoaddinaratuarriccutuindinaratuirriccuturiccutu
arricciacapelliarricciacapiddiarricciapili
arricciamentoarricciamentu
arricciarearricciàintiviàinulziddìaccurrunchjulàallurichittàazzulzuddà
arricciatoallurichittatuarricciatufrisatuintiviaturicciaturìcciu
arricciatorearricciadorifrisadori
arricciaturaaccurrunchjulaturafrisaturaintiviatura
arricciolarearriccià
arridereridìfaurì
arringadifesadiscussu
arringarefaiddà a difesaimpunzàpiddà li pratesiinzingà
arringoringucumbattaproa
arrischiareabbingàarriscàarrisicàavvinturàaccuncàattrivì
arrivarearriàghjugnì
arrivatoarriatughjuntu
arrivederciavvidecci
arrivoarriatabarratogghjughjumpimentu
arroccamento/1incannicciamenturoccarocca
arroccamento/2chjusurafìsimafìsimafissazionifissazioni
arroccare/1roccarocca
arroccare/2arruccàarruccunàincasciàfissàfissà
arroccato/2arruccatuarruccunatufissatufissatuincasciatu
arrocchiarefà a chjobbi
arrochimentoarrughizioniarrughitura
arrochirearruchìarrughì
arrochitoarruchituarrughitu
arrogantarearruganzià
arrogantearrogantifratisunideivettiosu
arroganzaarrogànziaarrugànziascocaràvariùgghjnifrappavèttia
arrogarsipiddà
arroncigliareattulcichinàintrucciàintrucciddàattrucciàindurruciulàtulcì
arrossamentoruiura
arrossarearruìarruiàarrujì
arrossatoarruiatuarrujutuarrussazzatu (Lm)mascatu
arrossimentomascaturamaschiruiori
arrossirearrussìmascàallumà
arrossitoabbampatucari rùiu
arrostimentoarrustimentuarrustita
arrostirearrustì
arrostitoarrustitu
arrostitorearrustidori
arrostoarrustu
arrotaremulàarrutà
arrotatoarrutatumulatu
arrotaturaarrutaturamulatura
arrotinoarrotafòlbiciarrutinumoladori
arrotolamentoallutturataarrutulata
arrotolarearravuglià (Lm)arruddulà (Cs)arrutulàallutturà
arrotolatoacchindulatuallutturatuarrudduladdu (Cs)arrutulatu
arrotondamentoarrutundamentuattundamentuattundataattundulinata
arrotondarearrutundàattundàattundulinà
arrotondatoarrutundatuattundatuattundulinatu
arrovellamentomattanatimpilutàrrulu
arrovellaremattanàstà in tàrrulutambiddassitimpilà
arroventareruìrujìarruìarruiàarrujì
arroventatoirrujituruiturùiurujituarruiatuarrujutu
arruffamatassefraizzosuinciappulonitrappuleriimbuliconitramperi
arruffamentoabburracciulataarruffamentuspittinataimbuliatura
arruffapopoliabbuluttadoriinzingadoriponapparu (pon’apparu)
arruffareabburracciulàarruffàimbranciulàspittinà
arruffatoabburracciulatuarruffatuimbranciulatupilimbuliatuspittinatuimbuliatu
arruffianarsiarruffianassi
arruffioruirrùspapògliuattruppègliu
arruffonearrumboniimbranciuloni
arrugareincrispà
arrugginirearrugghjnàarrugghjnì
arrugginitoarrugghjnaddu (Cs)arrugghjnatuarrugghjnitu
arruolamentoarrolamentu
arruolarearrulà
arruolatoarrulatu
arsella (Lm)chjocca
arsellaarsedda (Lm)chjocca mèndulachjocca pèttinichjocca pisciatachjocca rasogghjachjuccàiu
arsenalearsenaliarzinà (Lm)
arsenicovilenu
arsipisata
arsuraansaraasciutturaaspriaastrura (Lm)strura (Lm)siccagna
artealti
artefattofattìcciualtaratualtifiziatu
arteficealtèfici
artemisiabureddaattentu
arteriaaltèria
arteriosoalteriosu
articoàlticu
articolarealticulà
articolatoalticulatu
articolazionealticulazionighjuculananugghjaagghjuntura
articoloaltìculu
artierealtigianualtisanualtista
artificialealtificialifattìcciu
artificierealtificieri
artificioaltifìciucuettualtifìziu
artificiosoaltificiosufinghjtu
artigianatoaltisania
artigianoaltigianualtisanu
artigliareaggranfià
artigliataabbrancataaggranfiata
artiglierealtiglieri
artiglieriaaltiglieria
artigliofrancagrànfiarànfiu (Lm)
artistaaltista
artisticamentealtisticamenti
artisticoaltìsticu
artomembru
artritedulori a li ghjunturispaddàcciu
artrosidulori a li ghjunturi
aruspiceinduinu
arvicolarazzu di campagna
arzigogolarealgumignulàigniriulàinginià(ssi)
arzigogoloalzigóguluigniriolu
arzillovivazzu
arzincatinadda di frailagghju
ascarideghjalmu di li steddighjalmu di steddu
ascaroghjalmu
ascellaassuilcàscedda (Lm)suilcutiddu
ascendente/1alzata (in)
ascendente/3puderi
ascendenzapuglièniasciattastelbastilpa
AscensioneAscinsioni
ascensoreascensori
ascesaalzatogghja
ascesoalzatu
ascessopustemettapustimettasitonisitoniustema
ascetaarimittu
asciaàsciapiolapulina
asciatasciappata
asciolvere/1smulzu
asciolvere/2smulzà
asciugacapellisciuapili
asciugamanoasciuamanusciuamanu
asciugamentoasciuttataasciuttaturaciuppaturaciuppata
asciuganteasciuttadoriciuppadori
asciugapanniasciuttarobasciuapanni
asciugareaguttà (Cs)ascinà (Lm)asciuttàciuppàingaspàistrià
asciugatoasciuttatuciuppatuingaspatuistriatu
asciugatoiopannu d’asciuttà
asciugaturaingaspataingaspaturaistriaturaasciuttaturaciuppatura
asciuoloascioluàsciapiuledda
asciuttezzaasciuttesaasciuttura
asciuttoasciuttuingaspatusiccu
ascoltareascultàiscultàscultà
ascoltatoascultatuiscultatuscultatu
ascoltatoreascultadoriiscultadori
ascoltoascultuiscultu
ascrittoappunitu
ascrivereascriì
asfaltareasfaltàincatramà
asfaltatoasfaltatuincatramatu
asfaltoasfaltucatramicatramu
asfissianteasfissianti
asfissiareasfissià
asfissiatoasfissiatu
asfodelo biancoporru arestu
asfodeloalbùciuferrulitta (Lm)iscaliaischiriascaliatarabùcchjulu
asiloasilurizzetturizzettu
asimmetricoschilvessu
asinaggineburriccatamulentumutontittù
asinaioasinagghjuburriccheri
asinataburriccata
asineriatontitaimulentumu
asininoasininaasininumulentinu
asinoàinu (Cs)asinààsinu arestuàsinubèstiubistieddu
asmaàsima
asmaticoasmàticu
asocievoleavrignucara di poca ghjenticarosumutrungonimuvroniarestu
asolabacchìgliagassetta (Lm)tracca (Cs)trautrauccu
asparaginasciòccaru
asparago biancoginéuli (Lm)sparau biancu
asparago selv.curratasparau arestuziru de sparau
asparagosparau
aspergereschizzulàspaglìsprindulàsprinzulà
asperitàaspresa
aspersionespelzasprindulaturasprinzulatura
aspersorioaspersóriu
asperulatiuledda
aspettareambaràasittàimbarà
aspettarreaspittà
aspettativaambaruasettuaspittativa
aspettoaspittucaracarenaghignuvistavisagghju
aspidepìparasalpizelpa
aspidovilinosu
aspiranteaspiranticandidatu
aspirapolvereattirapùlvara
aspirareaspiràattiràtiràabbramà
aspiratatirata
aspiratoabbramatuaspiratutiratu
aspiratoreaspiradori
aspirazioneaspirazioniasettu
aspoaspunaspu
asportarebucàfurà
asportatofuratu
asportazionebucatura
aspragginesciòccaru
aspramentemalamanera (di)
asprezzaasproriaspresaaspriacrudesa
asprignoasprìcciuasprittuagrognuraspìcciu
asproìrrituaspriucèbulu (Cs)
aspruraasprori
assaggiareassagghjàattastàtassiddàtastà
assaggiatoassagghjatuattastatutastatu
assaggiatoreassagghjadoriattastadoritastadori
assaggioassagghjuassàliutastatatastu
assaiiganti (Cs)assai
assalecambonifusu di lu càrrulu
assalireassaltàimbistìassacchiàghjumpì
assalitoassacchiatuimbistutuauddituingarriaturaldatu
assalitoreassacchiadoriimbistidoriassalidorighjumpidori
assaltareassaltàimbistì
assaltoassaltu
assaporareassauràgustàassagghjàtastà
assaporatoassauratugustatuassagghjatuattastatu
assassinareassassinà
assassiniomoltiammazzamentu
assassinoassassinubanduleri
asseassicapistrìngulamuiddinusestutàula
assecondaresicundàsigundà
assedianteassidiadoriassittiadori
assediareassidiàassittià
assediatoassidiatuassittiatu
assedioassédiu
assegnamentoassignamentufiduccià
assegnareassignà
assegnatarioassignatàriu
assegnatoassignatu
assegnoassignu
assemblaremittì a parupunì apparu (a paru)
assembleasidutariunioni
assembramentoaccorruammandramentu
assennatamentesaiamenti
assennatezzatinnu
assennatoassinnatuattinnatu
assensoassensu
assentarsiausàausintassimancà
assenteassentiausatuausenti
assentireassintìcunsintì
assenzaassènziaausènzia
assenzioburiddosuerba buredda (Lm)buredda
asserimentoattistazioniaffilmazioni
asserireattistàaffilmà
asseritoattistatuaffilmatu
asserragliarearruccàarruccunà
asserragliatoarruccatuarruccunatu
asservimentoaccamaturaaccamusilvittùziracchiu
asserviresilvìziraccàaccamà
asservitoaccamatuziraccatu
assessoratoassessoratu
assessoreassessori
assestamentoassentuassestuassintatura
assestareassistà
assestatoassistatu
assetareassitìassitià
assetatoassitiatuassitituinsitituinsitutusititusititu
assettareavvissià
assettatoavvissiatu
assettoassettuassentusestu
assicellatauledda
assicurareassiguràattistà
assicurataassigurata
assicuratoassiguratu
assicuratoreassiguradori
assicurazioneassigurugnu
assideramentoghjlamentu
assiderarecugnilàcunghjlàghjlà
assideratocugnilatucunghjlatughjlatu
assideresipusà
assiduamentearreufracuentiispissu (a)
assiduitàfracuènziasudesa
assiduocuntinucustantifracuenti
assiemeapparucun
assiepareassibbiàassipiàcrisgiuràsibbià
assiepatoassibbiatuassipiatucrisgiuratusibbiatu
assillarecilivràcilivriàmuscàtarravinàzilivrà
assillatocilivratumuscatutarravinatuzilivratu
assillo/1 (Cs)finitu
assillo/1cilévriucilevrucilivratafragellu (Cs)picch(i)eddu (Cs)prinetta
assillo/2musconi
assimilareassumiddà
assisecunvegghjusiduta
assisoappusighintaduficcutupusatu
assistenteassistentimiradoriattindidori
assistenzaassistènziaassistimentuassistu
assistereassistì
assistitoassistituassistutu
assito (Cs)sulagghju
assitotaulatu
assiuolochjùcioncazonca
assoassu
associareassuciàaccumunà
associatoaccumunatuassuciatu
associatoreaccumunadoriassuciadori
associazionegrémiusuzzietaisozzietai
assodareappatticàassudàintostàacciltà
assodatoappatticatuassudatuintostatuacciltatuavvilguatu
assoggettamentoaccamusugghjzioni
assoggettaresuccittàsugghjttàassugghjttà
assoggettatoassugghjttatusugghjettusugghjttatuaccamatu
assolareassulàassulià
assolcaresulchjà
assoldareassumì
assoltoascioltuasciultuassoltu
assolutamenteassulutamenti
assolutoassolutu
assolutorioasciulvidoriassulvidori
assoluzioneassoluzioni
assolvereasciulvìassulvì
assolvimentoaccuittaturaasciulvimentuassulvimentusvilgatura
assomarebarriàgarrigà
assomiglianteassumiddantiassumiddenti
assomiglianzaassumiddanzaassumiddànziaassumiddu
assomigliareassimiddàassumiglià (Cs)assumiddà
assonnareinsunnì
assonnatoinsunnitu
assopimentoallòppiugalazionisunnulènzia
assopirsiaccaligghjnassi (Cs)allappiassiammacculiassicabbizzà (Cs)galassigalinassi
assopitoaccalagghjnaddu (Cs)allappiatuammacculiatugalatugalinatuingalinatu
assorbentesulzidorisulzidoriciuppadori
assorbimentoacciuppaturazuppatura
assorbireacciuppàassulbìassurbì (Cs)inciuppàinsulzàsulpà
assorbitoacciuppatuassulbituinciuppatuinsulzutusulpatusulpatu
assordamentoinsuldamentuintumbimentusuldàgghjna-i
assordanteinsuldidoriintumbidori
assordareinciuncà (Lm)insuldàinsuldìintumbì
assordatoinciuncatu (Lm)insuldatuinsuldituintumbitu
assortimentoscera
assortire/1sciuarà
assortire/2assultàsolti
assortoincialmatu
assottigliamentoaffinicatura
assottigliaredisfaltàsfiniggà (Cs)affinà
assottigliatoaffinatusfiniggaddu (Cs)affinicatu
assuefarepunì pizzu
assuefazioneavvizzu
assuetoavvezzu
assumereassumì
AssuntaNostra Signora di mezaustu
assuntoassumituassuntu
assuntoreassuntoriappaltadoriarrendadori
assunzione/1assunzioni
assurdamenterasgioni (fora di la)
assurditàscanteratastravagànzia
assurdocacèlpiurasgioni (fora di la)
asta/1bacchiddufà li maccarronipèlticavilghedda
asta/2asta
astanteprisenti
asteggiarefà li maccarroni
astenereesimì
asteniacagnafiaccafiacchesadebbilesa
astensioneastinsioni
astenutoastinutuesimutu
astergeresfriàannittàlimpiàpulì
asteriscostellaredda
asticecubanti (Cs)cupantilucapantu (Lm)
astinenzadiunuritiru
astioàstiuódiu
astiosoodiosuassangatudiscaruudiosu
astorealtorialturinaastorifalcu ciddàiu
astragalo/1spina razza
astrarreastraìistibbìsturrà
astrattoastraituastrattuistibbutustibbutusturratu
astringenteastrignidori
astringereastrignì
astroastrustella
astrologareastrolocàastrulicàastrulugàstrulacà
astrologoastròlacuastròlogustròlacu
astronomiaastrolamia
astronomoastròlamu
astrusamentecacelpiamentizilatamenti
astrusitàscimprùgghjnistrumpitùgghjnistravagànzia
astrusotònchinucacèlpiuzilatu
astuccioachericalcàsciustùciu
astutamenteastutamentifraizzosamentifulbamenti
astutoastutucani ‘ecchjufilonifrazatufulbuisgasgiatu
astuziacudieddafulbitaiindùstriamaltariatrustuziagaffesa
atavobisàiu ‘ècchjuantibisàiutrisàiu
ateismoateismuneca di Deu
ateneounivelsitai
ateoscridenti
aterinamascionipèsciu mascioni
ateromalùbbia
atlante/1atlanti
atlante/2mola di lu coddu
atleticoatlèticu
atmosferaatomosfera
atomicoattòmicu
atomoàttumu
atrioàtriupàttiuanticàmmara
atroniedduscurosutrinu
atrocecrudeli
atrocementebalbaramenticori folti (a)
atrocitàcrudeltaiimpietai
atrofiaanciulia
atrofizzareatrofizàcancarà
atrofizzatoatrofizatucancaratu
atropopulceddu di sant’Antoni
attaccabottonicètarachjacchjaronipoltearreca (polta e arreca)ciavanagghju
attaccabrighebriaioluprittadoriraugnadorimettapparuscunzérriu
attaccagnoloappiccatogghju
attaccamentoappicciamentuattaccamentu
attaccareattaccàincibbì
attaccaticcioattaccatìcciu
attaccatoingumatuappicciatu
attaccaturaingomu
attaccavestealba cagghjalattibattilingapriculosapugnefugghj
attaccoattaccu
attagliareattaddàstà a puntinu
attanagliamentoattinaddamentustinaddamentu
attanagliareattinacciàattinaddàstinaddà
attanagliatoattinaddatustinaddatuattinacciatu
attardarsibistintàfà attalduimbilghìstintà
attecchimentoatticchimentu
attecchiretinéatticchì
attecchitoatticchitumantentutentu
atteggiamentocumpultamentuintimunatatrattu
atteggiarecumpultà
atteggiatocumpultatu
attempareinvicchjà
attempatoattimpatuinvicchjatuanzianuvicchjognu
attendamentoattindamentuaccampamentu
attendarsiaccampassiattindassi
attendatoaccampatuattindatu
attendenteattindenti
attendereambaràasittàattindìimbarà
attendibilitàcridibbilitaicridimentu
attenereattiné
attentamenteattentamenti
attentaretintà
attentatoattintatu
attentatoreattentadori
attentiattènitiavveltiattinziuneti
attentoattinziunatuavviltutuinzinnuddu (Cs)
attenuareafficàriducìmiminà
attenuatoafficatumiminaturiducituabblandatu
attenuazioneabblandamentumìmina
attenutoattinutu
attenzioneaddesiafficcuappentuattinzioniismeru
attergarelassà indaretupunissi a palascriì a daretu
atterraggioattarràggiu
atterramentoattarramentuistrampatastrampata
atterrare/1attarrà
atterrare/2istrampàstrampàstrumpà
atterrato/1attarratu
atterrato/2istrampatustrampatustrumpatu
atterrireattirrìistrimintìspasimàstrimintì
atterritoattirrituattirrutuistrimintituistrimintutuspasimaddu (Cs)spasimatu
attesaimbaruambaru
attesoasittatuattesuattindutuimbaratu
attestatoattistatu
attestatoreattistadori
attestazioneattistazioni
atticciatocatramaddutumattaiddoni
attiguoallaccanantiaccultu (d’)laccananti
attillarsiattillassichinchinnà
attillatoattillatucasgiatuchinchinnatu
attimoàttimufriaistantiistundamuminteddustanti
attinenteappaltinentiattinenti
attinenzaattinènzialiamurilazioni
attingerezigogna (Lm)bucàpiddà
attingitoiouppuuppuali
attiniamultigghjadda (Cs)tumatta di mariulticataultìcula di mariultigghjata
attintopiddaturibbutu
attirareattraìattirà
attiratoattiratuattrattu
attitudineattitù
attivamenteattivamenti
attivareabbivàattivàdassi capu
attivatoabbivatuattivatu
attivitàattivitaifaccultaifolcaóparatrabaddufraustu
attivoattibbuattivufaccindosuuparosu
attizzamentoattizzamentu
attizzareattizzàattizzunà
attizzatoattizzatuattizzunatu
attizzatoiochiccajufurriconi
attizzatoreattizzadorichiccagghju
attoattu
attonareattunà
attonatoattunatu
attondareattundàattundulinà
attonitoattuldituattuntunatuspupuritu
attorcereattrucciddàstulcìattulcichinà
attorcigliareattrucciulàattulcinàattrucciddàintrucciàintrucciddà
attorcigliatoattrucciatuattrucciddatuattrucciulatuattulcichinatuattulcinatuindurruciulatu
attorcigliaturaattrucciaturaattulcichinaturaindurruciulaturaintrucciaturaintrucciddaturatulcinatura
attorcimentoattròcciuindurrùciuluintrucciamentuattulcichinaturatulcinatura
attoreattori
attorniamentoarruignituraigniriamenturuignitura
attorniarearruignìinghjrià
attorniatoarruignituinghiriaddu (Cs)inghjriaturuintu
attornochintorri (illi)circulià (Cs)ghjru (in)ignirioniigniruinghjrioni
attortigliarestulcì
attortostulcituattrucciatuattulcichinatutulcinatu
attossicamentoattuscamentuattuscaturaavvilinamentuavvilinatura
attossicareavvilinàattuscà
attraccareattraccà
attraccatoattraccatu
attraccoattraccaderuattraccu
attraenteattraenti
attrarreattraì
attrattivagrangè
attrattoingusatu (Lm)attiratuattrattu
attraversamentoghjumpamentutraissamentu
attraversareattraissàghjumpàtraissà
attraversataattraissatatraissata
attraversatoattraissatutraissatu
attraversoattraessuscaracozza (a)traessu (di)
attrazioneattrazioni
attrezzareattrizzà
attrezzatoattrizzatu
attrezzaturafrunitura
attrezzoattrezzuattrazzufarramentafarramentumat(t)achègliu
attribuireattribuì
attribuitoattribuitu
attribuzioneappusizioni
attriceattrici
attristamentoattristamentu
attrito/1disputtaraugnu
attrito/2cuntattufrigugnusfrigugnusfriugnu
attrozzarecuncià
attualeabà (d’)abali (d’)
attualmenteabà (par)abàabali
attuareattuàrializà
attuarioattuàriu
attuatoattuaturializatufattu
attuazionerializazioni
attuffarecapucciàaffundà
attutiresilinà
attutitosilinatualliviatumiminatu
aucupiocàccia di ceddi
audaceaccuncadoriarriscaddu (Cs)attriutuazaldatuabbingatualditu
audaciaaldimentuarriscamentuarriscuattrivimentu
audioàudiusonu
auditorioauditòriu
audizioneiscultu
augurareauguràauràbenaurà
augurioaugùriuaugurubonaura
augustoaugustumaistosu
aulaàula
aumentareaumintàcriscì
aumentoaumentucriscimentuimbascata
aurafrina
aureooru
aureolacurona di li santicurona di luci
auriferooru
aurigacarruzzeri
auroraispicciataarriga
AusiliatriceMaria Ausiliatrice
ausilioausìliuagghjutóriuampari
auspicareauguràaurà
auspicioaugùriuaugurubonaura
austeritàausteritairigori
austerorigurosugreu
australeaustrali
austroventu d’ignò
autenticamenteavveru
autenticareautenticà
autenticitàautenticitai
autenticorialiveru
autentificazioneautentificazionicunvàlida
autistascafferru (Cs)sciaffer(i)
autobotteottobottiottocarru di l’ea
autobuscurrierapostali
autocarrocàmionottocarru
autoclaveottoclavi
autogovernoottoguvelnu
autografofilma
automaticamenteottomatticamenti
automaticoottomàtticu
automobileandulettadondolettaottomòbbili
automobilismoottomobbilismu
automobilistaottomobbilista
autonomiaottonomia
autonomoattónomucontu sóiu (pal)
autoreautori
autorevoleimpultanti
autorimessagaragi
autoritàautoritai
autoritarioispòtticuspòtticutiranu
autorizzareautorizà
autorizzatoautorizatu
autorizzazioneautorizazioniprimmissu
autostradaottostrada
autotrenoottotrenu
autoveicolomàcchinaandulettaottomòbbili
autunnoattugnuottognuottugnuvagghjmu
avacciaresuppillìapprissurà
avallamentobacu
avallantegaranti
avallaregaranti
avallatogarantitu
avallogarantia
avambracciobràcciu
avanguardiaavanguàldia
avannottofiliacafiliacu
avantiaddananziinnanzi
avantieriinnanzaderi
avanzamentoavanzamentu
avanzarearràavanzàdà a innanzisuprà
avanzatoavanzatusupratu
avanzoavanzucrescudispiùmalarrestu
avariadannu
avariareavariàmalcità
avariatoavariatumalcitatu
avariziaavarìziamicragnamilchignu
avaroavaruazziccaddu (Cs)innanchjosumalu a dàscurzonu (Lm)sparagnonu (Lm)
avellananaciola
avellerestrippàtustà
avellolosatumba
AvemmariaAlmaria
avena selv.fenafilianufenàulufinàule
avena selvaticafinàglia (Cs)
avenaavena (Cs)fenafilianulacciajola (Lm)
avere/1be’benipussessupussissura
avere/1/2
avere/2avè (Lm)
averla capirossa (bàia)muntiddata capirùia (Cs)
averla capirossapicchjarò (Lm)
averla piccolamanteddata rialimantiddata capirùiamantiddata rialimantiddata minorimuntiddàtula
averlaammuntiddadda (Cs)cedda muntiddataa (G)manteddata rialimantiddata capirùiamantiddata rialimantiddata
avernoinfarru
aviatoreaviadoriaviatori
aviazioneaviazioni
avidamentemuzzinu (a)strangulera (a) (Lm)
aviditàbramusiagulositailiccaldùgghjni
avidoabbrammiddu (Cs)allimmiddu (Cs)gudiziosuinguddossi-uingulumatuocchjmannu (occhj mannu)
aviereavieriaviadoriaviatori
avocadoavogatu
avocettaculibiancu
avolveresviluppà
avoriomalfili-u
avorniellomultisugghjaocchj càprina (occhjcàprina)
avutoautu
avvalersivalé
avvallamentoabbacuabbassamentubacamentucatafossu
avvallarebacà
avvallatobacatuabbacatu
avvaloramentoavvaloramentu
avvalorareavvaloràavvalurà
avvampareappampà (Cs)abburà
avvampatoabburriatu
avvantaggiamentoacchittuavvantagghjamentupruvettuvantagghju
avvantaggiareavvantagghjà
avvedimentoavvidimentu
avvedutezzaspeltesaspeltitùavviltènzia
avvedutoavvidutucurosu (Cs)avviltutuavvistuspeltu
avvelenamentoluataluaturaattuscamentuavvilinamentuavvilinatura
avvelenarealluàluàavvilinà
avvelenatoalluatuattuscatuavvilinatuluatu
avvelenatoreattuscadoriavvilinadoriluadori
avvenentebeddudèchitudiosuelmosu
avvenenzaelmosuraelmusuraimpitta
avvenimentocugnunturaeventu
avvenirecapitàsuzzidì
avvenire/1vinidori
avvenire/2avviné
avventarearraidassiarraldassichjppissifrumbulàfrundiàinchjppissi
avventatezzaintumbùgghjni
avventatoagghiratu (Lm)attravanatuchjpputucialbicuinchjpputuscimpiatu
avventiziomumintàniupassizeri
avventoavventuvinuta
avventoreaffittaniàcumpradorifittianufittianu
avventuraavvinturavintura
avventurarsiabbirintassiarriscà
avventurieroavvinturerivintureri
avventurosamenteavvinturosamenti
avventurosoavvinturosuvinturosu
avvenutoavvinutucapitatusuccidutu
avveramentoavviramentu
avverareavveràavvirà
avveratoavveratuavviratu
avverbialeavvelbiali
avverbioavvèlbiu
avversarecuntrariàdisamàpissighì
avversariocontrapaltitucumpitidori
avversatocuntrariatu
avversitàacciottaavversitaibarrancudisfultunasciaurastrobbu
avverso/1cuntràriunimicu
avverso/2contru
avvertimentoscalmentuavviltimentu
avvertireavviltì
avvertitamenteavviltutamenti
avvertitosiriatu
avvezzamentoavvizzatura
avvezzareabituà
avvezzoavvezzu
avviamentoavviamentuavviuazzizzuavviatura
avviareavviàazzizzàdà la scappatainnandià (Lm)incaminà
avviatoavviatuazzizzatuincaminatu
avvicendamentocàmbiumuta
avvicendarecambiàfà a iscantu
avvicinamentoaccostamentuaccostatura
avvicinareabbuldatuarrembatu (Lm)bon’a accustàarrembà (Lm)
avvignarepastinàvigna
avvilenteavvilenti
avvilimentosgottuavvilimentu
avvilireavvilì
avvilitoavvilutu
avviluppareintriccià
avvinareavvinàvinu
avvinatoavvinatu
avvinazzareimbriacà(ssi)avvinà
avvinazzatociuccucottuimbriacuavvinatubitu
avvincenteliadori
avvincereavvignìlià
avvincidirefracicàmalcì
avvincigliareintriccià
avvinghiareacchintà
avvintoacchintatuliatuimbarrancinatustrintu
avvioavviataavviuazzizzu
avvisagliasignalisignafficcu
avvisareavvisàinsunà
avvisatoavvisatuinsunatu
avvisoabbisumeuavvaldàavvisu
avvistamentoalluppiamentuuc(c)iulamentu
avvistareuc(c)iulàalluppàavvistà
avvistatoalluppatuavvistatuuc(c)iulatu
avvitamentoavvitamentuintròcciuattròcciu
avvitareavvità
avvitatoavvitatuintrucciatu
avvivareabbruncàciuintàrabbivàabbivà
avvizzimentoinghizzimentulaunimentu
avvizzireaggrunchjppì (Cs)allaunìinghizzìalliciàillaunìlaunì
avvizzitoagghjzzitu (Lm)aggrunchjppiddu (Cs)allaunitucariggaddu (Cs)multìcciualliciatu
avvocatoavvucatualligadori
avvocaturaavvucatura
avvolgereaddrucciulàaffurràimbrinnàincaltàinghimmulà (Lm)inghjummeddà (Lm)
avvolgimentoacchindulaturaacciulaturaimbulicamentuimbulicaturaindurrùciulu
avvoltareimbulicàincaltà
avvoltoacciulatuimbrinnatuimbuliggaddu (Cs)impacchittaddu (Cs)incaltatuacchindulatu
avvoltoioàiagultùgliuuntùgliualtori
avvoltolareimbulcinà
azardoazaldata
aziendasienda (Cs)
azionarepunì in motuattivà
azioneazioni
azotoazotu
azzannamentoaddinticaturaassannaturamuldituramussicatura
azzannareassannàmuldìmussicàaddinticà
azzannatoassannatumulditumussicatuaddinticatu
azzardareattrinìazaldàazzampà (Cs)abbingàattriì
azzardatoabbingosuattrinutuincallatu (Lm)accuncadoriattriutuazaldatu
azzardoattrinimentuazarasciaramminnadda (Cs)azaldu
azzardosoazaldosuabbingosu
azzeccagarbugliavvucateddu
azzeccareabbisàazziccàinciltàinzuddà
azzeccatoabbisatuazziccatuinciltatuinzuddatu
azzeruolocalarittu
azzimarecumpunì
azzimatolecchettu (Lm)licchettu (Lm)
azzimellacoccupani àgghjmu
azzimoàgghjmulisu (Lm)
azzittireammuttàsuciarrà
azzoppamentoinzuppicamentuinzuppimentuzuppicatura
azzoppareazzuppicàinzuppìinzuppicà
azzoppatoazzuppicatuinzuppicatuinzuppituzoppu
azzuffamentoaccapizzamentucazzuttamenturisciamentu
azzuffarsiazzuttassi
azzurrarefà biaittu
azzurrinobiaittu
azzurroazurrumarinubiaittu
azzurrognolobiaittognubiaittongu
babaubabbolcubabbollumommotti
babbacciobiolumaccarisgionimerrulacchjonibialottu
babbeobabballoccubabbasoni (Cs)babbeubialonibiarottubuccalottu
babbionebicchilloccubisgioncumaccaccumaccottuscimprubialoni
babbobabbu
babbuagginetuntitaiscanterata
babbuassobillellacuadrottumaccaccu
babbucciababbùcciapattitta
babbuinomunicca
babelebabelidissàntanucialbiddanatramùsgiulu
babiloniababilònia
babordopalti manca di la balca
bacareinghjalmicàingialmìmaculàpugnì
bacatocamulatuinghjalmicatuingialmitumaculatupuntu
bacca /Lm)bucceddu
baccabacapupioni
baccagliarebuciàcuntindì
baccalàbaccaglià
baccalaresattuttuaddutturatu
baccalaureatobaccalauriatu
baccanalebuarra
baccanobattariabuldeddutréulu
baccellierebaccalauriatu
baccelloburunceddu (Lm)curròcchjulu (Cs)currònchjulu
baccellonesfrunitubiolu
baccheggiareagitassiscutrizzà
bacchettacumpustilivèltica
bacchettarevilticà
bacchettatamazzittatavilticata
bacchettonebasgiamattonibigottusanturronizanturroni
bacchettoneriabiguttumu
bacchiobaccheddubatalchjupàlticatròccia (Cs)
BacchisioBàcchisi
BaccoBaccu
bachecamustrina
bacherozzobabbauzzubaugialmiceddu
baciamanobasgiamanu
baciamentobasgiamentu
baciapilesanticcubasgiamattonibigottusanturronizanturroni
baciapolverebasgiapiùarubasgiapùlvara
baciarebasgià
baciatobasgiatu
baciatorebasgiadori
baciccialba di soda
bacigliafinocchju marinu
bacilebazzìbazzinu (Lm)laamanu
bacillobacillu
bacinellacunculinabazzì
bacinettocascioletta
bacinobacinu
bàciobasgiareddubasgittubàsgiu
bacìotramuntana
baciucchiamentobasgiucchjamentubasgiugnu
baciucchiarebasgiucchjà
baciucchiobasgiugnu
bacobruca di (la) setapupureddu di sant’Antonibacu
bacolobacculinubàcculubacchiddu
bacuccobaccuccucauccu
badalucoabbenturicreudisviu
badaredà attentupunì afficcufigghjulà
badessaabbatissamadre padressa
badiacunventu
badilepala
baffomustàcciu
baffutomustacciutu
bagagliaiobagagliàiu
bagagliobagàgliubàrriugàrrigu
bagarinobagarinu
bagasciabacassabedda meafraschittameccaruffa
bagasciarebacassà
bagascierebacasseri
bagasciumebacassùminibacassumu
bagattellacosareddafiulerafiuleraignignariapiloti (Cs)
baggianatasbacinatasbacinataspampanatazancarrunataampru
baggianobambutruddoniaggalinatuscimpru
bagliotraessa di la balca
baglioreabbaglioribagliorilucchittata
bagnantebagnanti
bagnarebagnàinfundìpunì a moddutricchjulà (Cs)
bagnarolabagnera
bagnasciugaazza di lu marioru di lu mari
bagnatainfusainfusura
bagnato (Lm)trusciatu
bagnatobagnatuinfusutrósciu (Lm)
bagnaturainfusura
bagninobagneribagninu
bagnobagnumoddu (a)mógliu (a) (Cs)
bagnomariabagnumaria
bagolarofiaccapetri
bagordarebrancacciàscialàstalcagghjàrimbottà
bagordociaccottaciampanellacurrettascialabuarra
baia/1bocibùrrulaafficcustrau
baia/2calaintratura
baicololissamùzulu
bailamebaraundaintirruzuattillóiubuldeddudissàntanu
BaingioBaignu
baiobàiumurrurussu
baioccobaioccu
baioneintirruzu
baionettabaietta
baionettatabaiettata
baitacuponipinnetta
balanorasogghjachjocca rasogghja
balaustrabarandìglia
balbettamentobalbuzènzialinghitènziataltaddamentu
balbettantebarbottuintaltaddatulinghitentu
balbettareallingalassiallingarassibalbittàbalbuzzàintaltaddàtaltaddà
balbettiobalbuzènzialinghitènziataltaddamentu
balbobarbottuintaltaddatulinghitentu
balbonecurridori
balbuzientebalbuzentiperra di linga
balconatapassìziu
balconebalconigalaria (Lm)ispassìziupassìziuvintana
baldacchinocultinagghjupapiddoni
baldanzaalditesa
baldanzosobaldanzellubardanzellutrònfiupaddosuvettiosu
BaldassarreBaldassari
baldocàlidu
baldoriarimbottaciampanellasciala
baldraccabacassa
balenaballena
balenarecinnàlampàaccinnà
balenierabalinera
balenierebalineri
baleniolampuaccinnu
balenobolu (in un)occhj marinuòiu marinulampu
balerabaddatogghju
balestrierebalistrierigalistreri
balestruccio Cs)rùndina
balestrucciobabbarrottusbìrriu
bàliamamma di siccumamma di tittatatamamma di lattitatàia
baliapredapuderi
baliaticobaliàtticutattalleu
balla/1imbùlicu
balla/2ballamarroni
ballarebadda baddendibaddà
ballatabaddata
ballatoiorimpianu
ballerinobaddadoribaddarinu
ballettobaddareddubaddittu
ballistafaulagghjuimbusteri
ballobaddamentubaddudìllarudìllurudurudduru (duru-duru)tuldiò
ballonzolarebaddulàcatriddà
ballotta/1marrùbiu
ballotta/2castagna buddita
ballottaggioballottàggiusparigliamentu
baloccareabbintàinghjucazzàricriàdisvià
baloccobebeddubuattacicciubeddu
balogioammaccatìcciuabburracciatu
balordaggineiscantarata
balordobistoldu
balsamicobalzàmicu
balsamitaalba di santa Maria
balsamobàlsamubàlzamubàrzamu (Lm)
baluardobalualdu
baluginareluccichintà
balugineluccichinturaocchj marinuòiu marinu
balza/1arruccatogghjucataraddascafaspèntumutroncacoddu
balza/2balzanarutonisuccurinu
balzanobaddinosubalzanuscasciulittatu
balzarebrincàtrabancà (Lm)
balzellaresisirinàsisirinàtrinchizà
balzello/1andà in salvubrinchittu
balzello/2accatturagàddia
balzellonibrinca-brinchendi
balzobrincucatramìnghjulutrabancu (Lm)
bambagellacacarànciulucaggarànciu (Cs)cacarànciu
bambagia selv.alba biancabianca (alba)
bambagiabambàsgiabambàcia
bambaginatela di bambàcia
bambinagliarattatùgliastiddàgliastiddina
bambinaiatata
bambinatapiccinnata
bambinobambinucriaturu (Lm)manfaroninenanenèninnu
bambosciàpidubambu
bambocciatapiccinnata
bambocciopiccinneddupuppareddubuattoni
bambolabugatta (Lm)puppapuppiapuppieddabuattamunicca
bambùbambù (Lm)canna d’Ìndiamambù (Lm)
banalesciàpidu
banalitàbambesafiulerafiulera
bancarellistafestaioluzanfaraiolu
bancariobancàriu
bancarottafaddusgrembu
bancarottierefaddutu
banchettarecunvitàrimbottàbrancaccià
banchetto/1banchettacunsolucunvitu
banchetto/2bancareddabanchittu
banchierebancheri
banchinaazza di lu poltumoluattraccaderu
bancobancuscagnuscialmu
banconebanconiscialmu
banconierevindidori di bancu
banconotabigliettu di banca
banda/1/2/3banda
banda/2mùsiga
banda/3palti
bandaioraminàiustagninu
bandellaciaffitta
banderuolabattuleddu
banderuola/1banderolabandiritta
banderuola/2barabàttula
bandierabanderabandereddacaraculà
bandieraiobanderàiu
bandinellasciuamanu
bandire/1distarràdistarràstarràstirrà
bandire/2bandiàghjttà lu bàndiu
bandistamusigadorimusigantisonadori
banditariselva di càccia
bandito/1banditàbanditu
bandito/2distarratudistarratustirratu
banditorebandidorininnidoribandiadori
bando/1bàndiubandu
bandolierabanduleracigna
bandoloagattà la migghjacapu d’acciolacapu d’acciola
bandonelamoni
barcaffetteria
barabaulucataletta
barabbamarranubilbanti
baracanebarracanu
baraccaisbarraccàbarracca
baraccare/2francaccià
baracconebarracconi
baraggiatarra caccavina (tarracaccavina)tarra lucianatarra uciosa (tarrauciosa)
baraondaavvinàcciubuddeugaraegghjutrìulu malteddubaraunda
bararefà ruzzaruzzàtruccà
baratrocalancasprefundupalcussuspèntumusprufundutroncacoddu
barattarebarattàscatacambià
barattatobarattatuscatambiatu
barattatorescatambiadori
baratteriafràudafroda-iingannu
barattierebilbantadori
barattoscatàmbiu
barattoloalbanellabottareddubottittubottucialorulatta
barba di Giovelìciu
barbaabbalbilutubalbabalbicanubalbizza
barbabietolabiarrababiarravaedaviarravacea
barbacanebalbacanasproni
barbagiannicuccumiaufàccia d’omuistriamalistriapiggioni di strea (Cs)pizoni di stria
barbagliarelampizàlucchittàschinchiddà
BarbaraBàlbara
barbaramentebalbaramenti
barbarescobalbàricu
barbaricinobalbaricinu
barbaricobalbàricu
barbariebalbaritai
barbarobàlbaru
barbassotrivòcia
barbastelo/1àia di marirùndula di marisbìrriu di mari
barbatellabalbatella
barbatobalbutabalbutu
barberabalbera
barberiabalberia
barbettabalbitta
barbierebalberibarbé (Lm)
barbigibasetti
barbituricodrommitogghju
barbogioisvappiatuvecchjubaccuccucauccuscuntriatu
barboncinoalba di la balba
barbonebalbonisfraddascionidimmandonipindariccioni
barbosobalbosu
barbozzacutuba
barbugliarebalbuttàbalbuzzà
barbulalana di petra
barbutoabbalbaricciatubalbutu
barcaagguttà (Lm)balanzedda (Lm)balanzella (Lm)balcaciattinuciu (Lm)
barcacciabalcàccia
barcaiolobalcaiolu
barcamenarsibalcaminàintiltassimanigghjà
barcatabalcataimbalcata
barchessapinnenti
barcollamentosaicamentu
barcollantebàmbula-bàmbulabanciconibàndula-bàndulasàica-sàica
barcollaresaicà
barcolliosaicamentu
barcollonicasca-cascasaiconismèldula-smèldula (a)bàmbula-bàmbulabanciconibàndula-bàndula
bardabaldastriglioni
bardagliobàtulu
bardana/1baldanastrappalana
bardana/2furazzina
bardarebaldàinsiddà
bardassabazariottu
bardatobaldatuinsiddatu
bardaturabaldatura
bardellabaldeddabàtulu
bardelloneseddoni
bardigliobaldìgliu
bardolinobaldolinu
bardosso (a)nuda (a la)
bardottomulu
barellacatraletta (Lm)littera
barellare/1littera
barellare/2vaculàmancicà
barellierelittereri
bargiacatuba
bargigliopindinapindini rui
baricentrobaricentru
bariglionebalirabaliri di l’arenghi
barilaiobuttàiumastru di balirimastru di cupi
barilebaliribarilabarilibalira
barilottocarrateddumizinamizineddamizzina (Lm)
baristacaffitteri
baritonobarìtonucontra
barlettomossa
barlumelucioritidda
BarnabaBarrabò
baroruzzòruzzonitrucconi
barocciobarròcciu
baroccobaroccubirròcciuimprifagliatu
barometrobaròmetru
baronalebaronali
baronatabarrabilbantata
baronebaroni
baroniabarunia
barramìmulabarravilghedda
barracellobarracellubarranceddubarrunceddubarunceddu
barricataarruccataarruccunataparatogghju
barrierabarreratraessaparatogghju
barrireurrulà
barritoùrrulu
barrocciaiomastru di barrocci
BartoloBaltoluBaltulummeuBèltulu
baruffaistrallattupilipistu (Lm)piripistu (Lm)
baruffareesse a barrabeddafà li rimatti
barzellettabalzellettabalzighettaciascu
basaltopetrafarru
basamentobasamentucantaronicapiteddupidistalistrìpiti
basarefundà
basatofundatu
bascopirulì
basculabascùglia
basebasifundamentu
basettafaccetta
basilarebasilaricapitalifundamentali
basilicabasìlicaghjésgia manna
basilicobasaliccòbasaniccòbasariccòbasgiriccò (Lm)basili (Cs)basiliccò
BasilioBasìliu
basilisco/1basiliscuzizziacu
basilisco/2ferruloni
basiredismaiàisbiulàispiulàsbiulà
bassabassura
bassezzabassittùbassesa
bassobassubraccutruzzichiddoni
bassofondostagnalibassura
bassottinobassaccianubassareddubassitteddubassittubassuccianu
basta/2basta
bastagiocarriagghju
bastaiomastru d’imbastisiddàiu
bastanteabbastantibastanti
bastardabastalda
bastardagginebastaldùgghjni
bastardobastaldu
bastardumebastaldùminibastaldùgghjni
bastarebastàabbastàbasta
bastatoabbastatubastatu
bastimentobastimentuparanza
bastionatabastiunata
bastionebastioni
bastobastuimbastusiddoni (Cs)
bastonareantuàarrucchjàdà la strinnamataràmazàstrinnà
bastonatabastunatacolpu di rocchjuistrinnamaciuccatamataratamazata
bastonatoarrucchjatumataratumazatustrinnatusurratusussaddu (Cs)
bastonatoreaddubbadoriappalticadoriarrucchjadorimazadorisurradori
bastonaturaaddubbatapistapoddatramissimùngiasurra
bastone di Giacobbetìrruluscaliatarabùcciu
bastone di Giacobetarabùcchjulu
bastone di pastoreferruloni
bastonebastoniirrocchjumacioccumazzolutròcciuviné a li paloni
bastore di pastorefurruloni
basucobaecca (Cs)basucu (Cs)pagellu
batacchiareisbattulàabbatalchjà
batacchiobattaddolubattaddulata
batatapomu dulci
batostabattostaintuascuzzuladda (Cs)tramissa
battagliabattadda
battagliarebattagliàcumbattàscumbattàbattaddà
battaglierobattaddadoricumbattivu
battagliobattaddolu
battaglionebattaglioni
battellocaìcchju (Lm)balca
battenteistantalorustantalorubattenti
batterechjuccà (Lm)ciuccàculpàtippi-tappatrippàtrippià
battesimobattìsgimu in pontibattìsgimuuciuleddi
battezzarebattisgià
battezzatobattisgiatu
battezzatorebattisgiadori
battibalenobolufriaistanti
battibeccogherrapicatustùciucuntierraruirrù
batticarnepistacarri
batticodacoisàica
batticulobatticulu
batticuoreassucconucori-coribatticori
battifiancobattifiancuparastàngulu
battifuocobattifocupeddi battifocupeddi fucina
battigiaazza di lu marioru di lu mari
battilardopistalaldutadderi
battimurobattimuru
battipannibattipanni-u
BattistaBaccìcciaBacciccinu
Battisterobattisteri
battitobàttimupicchedduzuccheddu
battitorebattidorichirridorichirritu
battituracioccutabba
battolamatraccaruletta (Lm)zirrionimatraccà (Cs)
battutachìrritascuccariataattoccu (Cs)ciascucioccumazata
battutobattutuciuccatuculpatumazatu
batuffolofioccupuppusonimarusegghiu
baubau
baulebaullu (Lm)baulucàscia
bauttacappittamantiddina
bavabaabaùgghjnabaùgghjnibaùggina
bavaglinobavaglinubialoruparabaa
bavagliocarazzabialoru
bavellabaaredda
baverobàvaruparabauparabaa
bavosabibègulapèsciu baosu
bavosobaosu
bazarmalcatu
bazzadunnaravasa
bazzeccolacinciribricculu
bazzecolaciarabàttulucuseddacosaredda
bazzicabàzzica
bazzicareaffittianàbazziggà (Cs)fricuintà
bazzoffiabizòffiabrodaciàvanasténiucètara
bazzottoou a modduou guastu
bearebiàgusà
beatamentedicciosamenti
beatificarebiatificà
beatificatobiatificatu
beatificazionebiatificazioni
beatitudinebiatesabiatitùdini
beatobiatudicciosugusosu
beccabungaalba verònica
beccacciabiccàccia di maribiccàcciabiccazzapiccàcciu piccazzu
beccaccinobiccaccinubiccazzinupiccaccinupiccazzinu
beccaficocedda di santa Mariacedda maccamindulinuminestra frissaziu-ziu
beccaiomacciddagghjumacciddàiu
beccamortiintarramolti
beccamoscheceddittaschìzzula (Cs)
beccarebiccàbicchittà (Cs)isbitticcàpitticulàsbitticcàsbitticulà
beccatabiccatasbitticcataspitticulata
beccatellobroccu
beccatobiccatupitticulatusbitticcatusbitticulatuspitticulatu
beccaturabiccaturapitticulaturasbitticcaturaspitticulatura
beccheggiarebuldà
beccheggiobuldatura
beccheriamaccidderiamacceddu
becchilecaprilisalconi
becchimemagnuzzu
becchinointarramolti
becco/1bicchìcculubittìculupittìculu
becco/2beccubiccunubìtticcucapronichjar(r)ùmbulu
becco/2/3beccàcciu
becco/3currutu
beccofrusonebicchigrossu
beccucciobiccareddu
beccutobiccutu
becerobuzalimalgoni
becerumeghjentàcciaragàgliaburrumbàgliarattatùglia
beduinobeduinu
befanabeffanatre irrè (li)
beffacionfralureddu (a)ciaccotta
beffardobeffulanuuspignu
beffareacciantaràbiffàbiffiàciunfràstraà
beffatoacciantaratubiffatuciunfratustraatu
beffatorebiffadoribiffulanubeffulanuuspignu
beffeggiareimbiffà (Cs)acciantaràbiffàbiffiàciunfrà
beffeggiatorestraadoribiffadori
begaragàddia
beghinoghjesgiulanu
begoniabigogna
beh
belarebelàbeulàtagnulà
belatobelubéulusbràulutàgnulu
bella di nottedondiecu
bellamentebeddamenti
bellettafundarìccialuzzinamolma
bellettobianchettubianchittu
bellezzaalmosurabeltaibiddesaermosura (Cs)lindesalindura
bellicosoghirreri
bellidemalgarita
bellimbustogagàdondiecu
belloalmosubeddu-beddubiddittulindubedduelmosu
bellocciobeddacionibeddareddu
belluinoferozzibistiali
beltàalmosurabeltaibiddesa
belvaferavera
belvedere/1scopazipressina
belvedere/2beddavista
Belzebùdiàuludimòniu
bempensantebempinsanti
benaccettoaggradissutuappriziatu
benallevatobempisatu
benamatobenamatu
benanchepuru chipuru siancu chimaccari
benarrivatobenarriatu
benavventuratobenauratubenavvinturatubenfatatu
benchéancora chicantu (pal)puru si
bendabindonu (Lm)facchililistronivetta
bendaggiofascaturafasciatura
bendarebindàimbindà
bendatobindatu
bendaturabindatura
bendonebindoni
bene/1senda
bene/1/2beni
bene/2beni cata benibeni cata meddupesa colca (a lu)
benedettobinidiciutubinidittu
benedicentebinidicenti
benedirebinidicìinghjsgià
benedizionebinidizioni
beneducatobenaccustumatubeneducatu
benefattorebenefattori
beneficarebinificà
beneficatobinificatubinifiziatu
beneficienzabeneficènziabinificènzia
beneficiobeneficiubenefìziubinifìciubinifìziupribenda
beneficobenèficubenignubon prò (di)
benemerenzamiriscimentu
benemeritomiriscidori
benesseresta bè
benestantebenestantiriccazzolu (Cs)
benevolenzabenaulènziabenevulènziabenvulébenvulènziabenvuleribonaulènzia
benevolmentebon cori (di)
benevoloaddirutubenèvulu
benfattobenfattu
bengalabumbaldabuscapedipuettasparattori
beniaminocìcciupuddu biancu
benignamentebenignamenti
benignitàbenignitaibinignitai
benignobibignubinignubenignu
beninobeareddu
benintenzionatobeintenziunatu
benintesobè cumpresu
benissimobenìssimu
bennnatonatu bè
benonebenoni
benservitobensilvìbensilvutudispidita
bensìfina
bentenutotentu bè
bentornatobenturratu
bentrovatobenagattatu
benvenutobenvinutudà la binvinuta
benvistobenvistu
benvolerebonvuleribenvulébenvuleribonaulènzia
benvolutobenvulutu
benzinabinzina
benzinaiobinzinàiu
beonebiidoribuffadoriimbriaconitragadori
beotaalvanti
berciarescriulàzirriàbucià
berciozicchìrriuzìrriu
bercionebuciadoriscriuladorizirriadori
bereabbumbacassibuffàchjurrulàtrincàabbumbà
bergamottobalgamottabelgamottu
berlina/1birrinamatroffaringacionfra
berlingaccioghjoi di caravùddulilaldagghjolu (ghjoi di)
berlingozzocòcciulucuagliola
BernardoBirraldinuBirraldu CognuBirraldu
bernecche (essere in)ciuncassichjucchjassiimbriacà(ssi)
bernoccoloborlu (Lm)bulbuzzonibumbiddò (Lm)bumbiddonu (Lm)burrugghjonichjarabòcculu
bernoccolutoabburrugghjunatu
bernocolobulcioni
berretta da pretecoraddina
berrettabarrettabarrittabarritteddabunettubunittatabunitteddu
berrettaiobarrittàiubarritteri
berrettobarrittinaberrettubiccazzina (Lm)biscazzina (Lm)imbarrittatubarretta
bersagliarebessagliàscaccu (a lu)tirà a lu scaccu
bersagliatobessagliatu
bersaglierebessaglieri
bersagliobessàgliumìriascaccu
berta/1bùrrula
berta/2guàiaguaja (Lm)marzaiolupallanti (Lm)
berteggiamentobuffunaturaistrau
berteggiarebuffunà
berteggiatorebuffunadoricionfraiolu
bertescaabbrigu
bertoldobistoldu
bertonerunfianu
bertovellonansanassarezza a imbutu
bestemmiaghjastemma (Cs)ghjastimaghjastimma (Lm)
bestemmiareghjastimàmalazzicca
bestemmiatoreghjastimadorighjastimànciu
bestiabèstiabistioniirresaisciresa
bestiacciairresa
bestialebestiali
bestialitàbestialitaibistialitai
bestiamebistiàminibistiammu (Cs)bistiamurobaroba
bestinobistinu (Lm)fiachina di bistiàmini
bestiolabistieddaribusuanimalitturesaredda
betilomonti fittupetra fitta (petrafitta)
BetlemmeBellèBillè
betonicabronzeddu
bettola (Cs)buttighinu
bettolacidderizidderazidderibulcioni
bettolierecidderàiuzidderàiu
bevandaabbumbubiendabiitabiugnubumbu
beveraggiobiendabiugnu
beveronebiaronifarràina
bevibilebon’a bì
bevicchiarebì a guttigghjchjucchjulinà
bevitorechjurrulonicicchitterisolpatrincadoritrinconibiidori
beviturabiiturabuffata
bevutabitacurriddataintasatatragatabiitabuffata
bevutobuffatutrincatu
bezzicarepitticulàsbitticcàspitticulà
biaccabianchittu
biaccoculoraculoruzilpitta
biadasedu
biadareabbiadà
BiagioBiàsgiu
biancastrobiancàcciubiancareddubianchisginubianculinu
biancheggiantebiancalibianculinu
biancheggiaresbiancà
bianchetto/1chisginatalìscia
bianchezzabiancurabianchesa
bianchicciobiancalibianchisginu
biancobiancuisgaciatu
biancorebiancoribiancura
biancospinocaccaedducalarìgghjnicalarigghju
biasciabaabaùgghjnabaùgghjnisalia
biascicamentomastùcciu
biascicare/1mastucciàscascialàimpappulà
biascicare/2faiddà a masticatura
biasimareripruàstraà
biasimoriproadiscara
BibbiaBìbbiafilotea (Lm)
biblicobìblicu
bibliotecariobibliotecàriu
bibuloinciuppadori
bicavaccagghj
bicarbonatobicalbunatu
bicchieratabita
bicchierebùcciucùcciugottugùcciunappeddatazza di la staffa
bicchierinocalicinutazzareddatazzitta
bicibiciclettabricichettabriciclettavelocìpiu
bidellobidellu
bidentefulchidda
bidonarefuttìtrampà
bidonatafuttiturafràuda
bidonebidonistagnala
biecoocchjriessu (occhj riessu)
bieta grappolinacatoni
bietolaarbetta (Lm)bièttula (Lm)ceaerbetta (Lm)
bietolonebièttulusimplottubicchilloccubisgioncu
biettacòniacozzareddacugnazeppacozza
biffaappunteddu
bifolcheriarusticumurustichesaruzura
bifolcobuinagghjugrusserirùsticubuzali
biforavintana a dui abbalturi
biforcarefulcà
biforcaturacansatafulcaturainfulcaturascansata
biforcutofulcatu
bigabigaronitraiceddu
bigattobruca di (la) seta
bigeminocuppiolucuppìulu
bighellonarecurrulàurià
bighellonecurruloni (Lm)currulonu (Lm)sfaccindatustraderibacamundurugghjuloni
bigiomurineddumùrinumurisginumurrunieddumurru
bigiotteriacinciribrìddulipedingàgnuli
bigiottiererigatteri
biglia (Lm)spicchjàvidrina
bigliabìgliacarrantonicarrulantonigubbinapicchjarana
bigliettaiobigliettàiu
bigliettobigliettu
bignoniabignònia
bigodinobigudinu
bigoncia/1calcicatogghjucurrutabagneramizina
bigoncia/2trona
bigonciocagghjnamusoni
bigottoghjesgiulanusanticcu
bilanciabàlanciatariffa
bilanciaiobalanciàiu
bilanciarebalanciàbilancià
bilanciatobalanciatubilanciatu
bilancierebilanceri
bilancinobilancinu
bilanciobilànciu
bilefeli
biliardobigliardupatè
bilico (in)ballàllari (in)cancalleu (in)baddarianu
biliorsamammolcaolcubabbolcumommotti
biliosofelosu
bimbosteddu
binariobinàriu
bindacriccu
bindellobindelluculdeddalistronivetta
bindolo/1chìndaluchìndulughìndalu
bindolo/2catràpularagghjruingannu
binocolobinòcculu
bioccolociuffufioccu di lanapuppuneddufioccupuppusoni
biodobudafiori di budaghjuncu marinuinsuldaricchj
biondastrobiondubrundu
biondeggiareimbiondàingrughì
biondellabrunzedda
biondezzabrundesacentàura
biondicciobrundeddu
biondobiundublundubiondubrundu
bioscianii patrinosabroda
bioscio (a)dirrucchjatusbascinu (di)traessu (di)
biottoiscurumischinucòlciu
bipartirespirrà
bipartitospirratu
bipartizionespirratura
bipennepiola a dui azzi
biracchiochirriolu
birba (Lm)sbirru
birbabindolu (Lm)ciuffìu (Cs)
birbantefrazatumastanu ‘ècchju
birbanteggiarebilbantà
birbanteriabilbanteria
birbonatabilbantata
birbonegaliottulimbriscumaloccubilbantadori
bircioocchjghelzu (occhj ghelzu)occhjtoltu (occhj toltu)
biribissibarralliccu
birichinolib(b)riscubindolu (Lm)ciuffìu (Cs)limbriscu
birignaoprunùnziastruppiata
birillobriddu
birobiro (pinna)
biroldosangu grassusangu pulcinu
birracchiomanzusiddalizzu
birraiobirràiu
bisacciabèltulabeltulagghjubeltulatabeltuleddabèrtula (Cs)bisacca
bisantebisanti
bisavolobisàiu
bisbeticostrùmpitu
bisbigliarechjucchjulà
bisbigliochjucchjuchjù-chjùchjulchjù
bisbocciacurrettarimbotta
bisbocciareistalcagghjàstalcagghjà
biscazziereghjucadori
bischerobìscarutrunìgliatrunìgliu
bischettobanchittu di lu calzulàiu
bisciaculora pizonàggiatelpa d’eaculoraculoruzilpitta
biscottarebiscuttà
biscottatobiscuttatu
biscotteriabiscutteria
biscottierabiscuttera
biscottierebiscutteri
biscottinobiscottinubistùnculu
biscottobiscottu
biscuginoghjlmanierughjlmanu primagghju
bisdosso (a)nuda (a la)
bisegolomaiòscia
bisestobisestrubisestu
bisettricebisettrici
bislaccoistravagantiscantaratustramanchjosustravagantistrùmpitu
bismalvapalmùccia arestafiori di Spagnafiori di Spagnamalvarosapalmaccioni
bisnonnobisàiu
biso africanobisubaupisubau
bisognarebisugnàabbisugnà
bisognevolebisugnosu
bisognoabbisognuapprettubisognubisonghjuministeri
bisognosoabbisugnatuacchessubisugnosu
bisolfitobisolfitu
bisontebisonti
bisquadrobiscuadru
bissarereppricàripitìriplicà
bissobissupupusatela di linu
bisteccacustata
bisticciareinghiriàpicàraugnàscunzirriassi
bisticciarsiinghjrriassi
bisticcioaffarruirrìsciaraugnatainghèrriu
bistortocacéfficucacélficucacelpucatolchjuscacélficuscatolchju
bistrattarebistrasciàbistrattàgabbanu
bistrattatobistrasciatubistrattatu
bisturibìsturilancitta
bisuntountu
bitorzologrummòzzuluzumbaborlu (Lm)bulbuzzonibumbiddò (Lm)bumbiddonu (Lm)
bitorzolutobulbuzzunatuzumburutu
bitumareincatramà
bitumecaddrammu (Cs)catramicatramu
bivaccarepalnuttà
bivaccopalnottamentu
bivioingruciatacansatascansata
bizantinobizantinu
bizzaarrinecucòllaraimbérriuràbbia
bizzarriabizarriadisbarattuimbirriùgghjnivaddàriuimbérriu
bizzarroaugghjosubizarrufantàsticuimbirriatuvaddariosubaddinosu
bizzeffe (a)abbureffabedd’a beddubuzzèffia (a)buzzeffu (a)càsticu (a)muntoni (a)
bizzosoimbirriatuvaddariosu
blandimentoallisinga
blandireimpaggià (Cs)
blandiziablandura
blapo (gigante)babbasàiumangoi
blasfemainùriaghjastima
blasfemoignuriosughjastimadori
blasonato nobilenòbbili
blasoneistemmanobbilitai
blaterareciavanàscantarà
blateroneparaulagghjuchjacchjaroniscantaratu
blattabuscapani (Lm)mangonimangonu (Lm)babbasàiu
blenorragiascolu
blesoallingalatuallingaratuallingassiallingatuallingalassiallingarassi
blindareblindàcurazzà
blindatoblindatucurazzatu
bloccarebluccàsuccittà
bloccatobluccatu
blocchettoblocchettu
bloccobloccu
blusabrusacamisgedda
blusottocamisgiottu
boa/1pidagnu (Lm)
boa/1/2boa
boatoscioppuzoccu
boba salpasalpasàlpia
bocca di leonebucca di lionialba di la maia
boccabuccabuccalibucchitoltu
boccaccescobuccaccionisbuccatuscacacciatusdilingatuspùtritu
boccacciabuccàcciabuccagghja (Lm)intiviatamalniffuschìscitasmuffiata
boccalebruccalicognupicceribuccalibùcciucalasu (Cs)
boccaportobuccapoltu
boccatabuccatabucculatabucceddu
boccettaambulittaampudditta
boccheggiamentobucchiata (bucchjata)
boccheggiarebucchià (bucchjà)
bocchinobucchinu
bocciabòcciasbucchjonu (Lm)àmbula
bocciarebucciàtrumbàtusciàripruà
bocciatobucciatucucùliuripruatuzuccatu
bocciaturabucciatabucciaturabòccia
bocciopucionispaglitura
bocciolobuttoni
boccioneboccioniimpagliata
boccolabòccula
boccolobòcculubùcculu
bocconcinobucconeddubuccuneddu
bocconebaìccia (Lm)buccò (Lm)ligghjendamossareddumossubucconi
bocconifranchignò (franch’ignò)mazza a terra (a)
boccucciabuccareddabucchitta
bofficebuffitubulfittubùlfitufoddosumuddizzosumuddognu
bofonchiarebulbuttàmuitàmurrugnà
bofonchio/2cicalonimurrugnoni
bogabocaboga (Lm)
boh
boiabòia
boicottaggioimbóiuimpiduimpindeubarrancustrobbu
boicottareimpidìstecculàstrubbà
boicottatoimpidutustecculatustrubbatu
boicottatoreimpididoristecculadoristrubbadori
boldroneàcciu di pécurapeddi di pécura
boletocuccarummeddu di mucchjucuccarummeddu di pinumureddu di mùcchiu (Lm)
bolidebòlidi
bolinaandà di bulinabulina
bollabruscheddabuddabuscicacagghjolaea lolga (ealolga)papedda
bollaremalcàtimbrà
bollatotimbratumalcatu
bollaturabullatura
bollentebuddenti
bollettabullettariciuta
bollettarebuddittàimbuddittà
bollettariobullettàriu
bollettinobuddittinubullettinu
bollicinabuddàccarabuddareddabuddicinapanu
bollimentobuddimentu
bollinobullinu
bollirebuddì
bollitabuddita
bollitobudditu
bollitorebuddidori
bolliturabudditura
bollobullutimbru
bollorebuddi-buddibuddonibuddoribuddu
bollosobuddosu
bolsagginecuscusgioni
bolzonareattumbàazzumbàbulcionà
bolzonataattumbataazzumbatabulcionatatumbatatuppatazumbata
bombardabumbalda
bombardamentobumbaldamentu
bombardarebumbaldà
bombardatobumbaldatu
bombardierebumbalderi
bombarecuppulà
bombatobumbatucuppucuppulatu
bombaturabumbaturacuppulatura
bombettacappillina
bombicepupureddu di sant’Antoni
bombo terrestrebuvonimusconi
bombo/1muinamùitachjucchju
bombo/2bumbù
bombolabómbola
bombonieradulcera
bompressospigonispigonu (Lm)
bonacciabunàcciabunanza
bonaccionebunaccionipaciorrupaciosu
bonagaalba razzina
bonariamentepaciosamenti
bonarietàbonitaibon miletu
bonariopaciorru
BonaventuraBonaintura
BonifacioBonifàziu
bonificabunìfica
bonificarebunificà
bonificatobunificatu
bontàbonitùbunesabunitaibuntaibenignitaibonitai
boratramuntana
boraceboraci
borbogliaremulmuttàbulbuttàmuitàmurrugnà
borborigmociòcciuluribùliu di mazzaribùliu di minuciribùtuli
borbottamentobulbuttamentumùitumurrugnamentu